„Галъп”: 48% за Манолова, 40-за Фандъкова, 56% от софиянци искат нов кмет и едва 29 - стария

„Галъп”: 48% за Манолова, 40-за Фандъкова, 56% от софиянци искат нов кмет и едва 29 - стария

При евен­туален балотаж, дек­лариращите под­к­репа за Манолова, сред онези, които твър­дят, че със сигур­ност ще гласуват, са повече от дек­лариращите под­к­репа за Фан­дъкова – 48% за Манолова срещу 40% за Фан­дъкова. Останалите не могат да преценят. Това сочат данни на 

на „Галъп интер­нешънъл“.

Лошата инф­рас­т­рук­тура, презас­т­рояването и мръс­ният въз­дух са сред основ­ните проб­леми, сочени от жителите на София. Столицата продъл­жава обаче да дава повече въз­мож­ности за лична реализация. Софиянци се рад­ват на мет­рото, на наличието на големи зелени площи и на икономичес­кото раз­витие на града. В същото време, общата критич­ност към политиците не под­минава и столич­ния град. Това води и до немалки желания за политическа промяна – които проличават и в хипотетичен сблъсък Фандъкова-Манолова.

46% от интер­вюираните смятат, че София се раз­вива по-скоро лошо или много лошо в пос­лед­ните години, 18% са на мнение, че София се раз­вива по-скоро добре или много добре.

Малко над една трета смятат, че Столицата се движи със средни тем­пове на раз­витие.

Като най-големи проб­леми в София, столичани виж­дат нерешените въп­роси в инф­рас­т­рук­турата на града (13%), презас­т­рояването (12%) и замър­сяването на въз­духа (10%).

Останалите процен­тни дялове се раз­п­ределят сред отговори като проб­леми с тран­с­порт, липса на пар­кинги, чис­тота и т.н.

Половината от интер­вюираните твър­дят, че са удов­лет­ворени от работата на Йор­данка Фан­дъкова като кмет на столицата, 37% не са, 13% не могат да преценят. В същото време от работата на властта в общин­с­кия съвет са удов­лет­ворени само 21%, а 60% не са удов­лет­ворени. Останалите се зат­руд­няват да отговорят. Дан­ните показ­ват, че Йор­данка Фан­дъкова все още като че ли не се свър­зва док­рай с управ­лен­с­кия модел на ГЕРБ, т.е. продъл­жава да намира и извън­пар­тийна под­к­репа.

Вероятно точно заради управ­лен­с­кия модел обаче, общото желание за промяна в София е високо. Затова и 56% каз­ват „София да има нов кмет“, а 29% – да остане същият кмет.

Останалите се колебаят.

Дан­ните свидетел­с­т­ват ясно, че на прин­ципно ниво общият за общес­т­веното мнение в страната критицизъм към властта е дос­татъчно видим и в София.