Област Перник и китайската провинция Хъбей развиват отношенията си

Област Перник и китайската провинция Хъбей развиват отношенията си

Миньорският град бе посетен от търговска делегация, водят се преговори за партньорство в туризма, земеделието, индустрията, културата

Област Пер­ник и китайс­ката провин­ция Хъбей (КНР) преговарят за бъдещи пар­т­ньор­ски взаимоот­ношения. Това съоб­щиха от Облас­тна админис­т­рация — Пер­ник.

Делегация от Китайс­ката народна репуб­лика, водена от Ли Я Джюн – тър­гов­ски пред­с­тавител на източ­ната китайска провин­ция Хъбей, посети Пер­ник.

Гос­тите се срещ­наха с облас­т­ния управител Ирена Соколова, с която раз­говаряха за засил­ването и раз­ширяването на отношенията между двете дър­жави в национален и регионал­нален план.

Соколова изтъкна богатите въз­мож­ности, които шестте общини в областта пред­лагат по отношение на туризма, кул­турата, образованието, сел­с­кото стопан­с­тво и промиш­леността. Тя спомена доб­рия темп на раз­витие, тър­сене и пред­лагане, в произ­вод­с­т­вото на хранителни продукти и напитки, металур­гия, машини и оборуд­ване, както и отлич­ните въз­мож­ности за биз­нес инвес­тиции. 

Губер­наторът пред­с­тави още доб­рите тех­нологични въз­мож­нос­тите на област Пер­ник и под­черта наличието на много добра инф­рас­т­рук­тура, обучени и квалифицирани кадри, раз­нородна добивна и преработ­вателна промиш­леност. 

В края на приема присъс­т­ващите дек­ларираха готов­ността на двете страни за насър­чаване на приятел­с­кия обмен, икономичес­ките и тър­гов­ски кон­такти, както и на сът­руд­ничес­т­вото в облас­тите и на сел­с­кото стопан­с­тво, науката и тех­нологиите, кул­турата, спорта и образованието. Пред­с­тои фирми от област Пер­ник да получат покана и да пред­с­тавят своите продукти и произ­вод­с­тва в бъдещи изложения в Китай.

Ли Я Джюн сподели, че условията за биз­нес в Бъл­гария са добри. В Китай страната ни е поз­ната с пос­тиженията си във фут­бола и художес­т­вената гим­нас­тика. Извес­тна е още с кух­нята, киселото мляко, розовото масло и с коз­метич­ните си продукти, но за милиар­д­ния китайски пазар страната ни има нужда от повече рек­лама.