Вежди Рашидов предлага Европейски център срещу трафика на културни ценности

Вежди Рашидов предлага Европейски център срещу трафика на културни ценности

На работна среща днес пред­седателят на пар­ламен­тар­ната Комисия по кул­турата и медиите Вежди Рашидов запозна министър-председателя Бойко Борисов с идеята си Бъл­гария да бъде домакин на среща на шефовете на пар­ламен­тар­ните комисии по кул­тура на страните членки на Европейс­кия съюз.

Това съоб­щиха от Комисията по кул­турата и медиите.

Форумът има за цел задъл­бочаване на сът­руд­ничес­т­вото в бор­бата с нелегал­ния трафик на кул­турни цен­ности и с фал­шифицирането на произ­ведения на изкус­т­вото и на артефакти. Изг­раж­дането на единен европейски стан­дарт за борба с тези явления ще помогне за усъвър­шен­с­т­ване на национал­ните законодател­с­тва, а цен­ният опит на европейс­ките страни може да бъде полезен за всяка дър­жава, бе отбелязано по време на срещата.

Рад­вам се, че министър-председателят под­к­репи идеята ми за провеж­дане на европейс­кия форум в София. Проб­лемът с трафика на кул­турни цен­ности и бор­бата с фал­шификатите на изкус­т­вото засяга сигур­ността на всяка страна, а Европа като най-стария кон­тинент с уникално кул­турно нас­лед­с­тво е особено заин­тересована от успеш­ната битка с тези негативни процеси”, сподели след срещата Вежди Рашидов.