Политолог: ГЕРБ се амортизира, софиянци искат промяна с нов кмет

Политолог: ГЕРБ се амортизира, софиянци искат промяна с нов кмет

В момента не виж­дам какво може да донесе СДС на ГЕРБ, заяви пред БНР политологът проф. Алек­сан­дър Маринов по повод сключения вчера съюз между двете фор­мации за мес­т­ните избори. 

В предаването „12+4“ на прог­рама „Хоризонт“ той допусна, че ГЕРБ искат да преодолеят впечат­лението за изолация, защото наис­тина те нямат реални пар­т­ньори, още повече в тех­ния идеологически сек­тор. 

Пар­т­ньор­с­т­вото за кон­сумиране на властта вече е нещо друго… Приносът на СДС е тол­кова малък, че не може да бъде регис­т­риран с научни инс­т­рументи,“ комен­тира той. 

БСП няма да издигне самос­тоятелен кмет, те отиват към вариант, който им дава по-големи шан­сове за спечел­ване. За съжаление в момента БСП нямат такъв кан­дидат, който е дос­татъчно силен, за да може да спечели“, смята политологът. 

Според мен ситуацията е много по-сложна, откол­кото изг­лежда. Защо смятаме, че неп­ременно балотажът ще бъде между Манолова и Фан­дъкова? Дес­ницата има сериозна елек­торална сила в София, ако се мобилизира, ако успее да покаже политичес­кия потен­циал на своя кан­дидат (арх. Игнатов – бел.ред.), който е интелиген­тен човек и си раз­бира от работата. Не бива да отпис­ваме дес­ницата, нищо че изг­лежда по-слаба пос­лед­ните години“, допълни той. 

И посочи, че нищо не е пред­решено в София. „ГЕРБ са изк­лючително амор­тизирани и една много голяма част от хората желаят на всяка цена да ги няма, да се мах­нат, а кой ще дойде, вече не мис­лят. И това показ­ват пос­лед­ните изс­лед­вания. Вече близо 60% искат нов кмет на София“. 

Според него т.нар. “град­ска дес­ница“ не е някакво елитно бутиково политическо начинание – тя трябва да може да стигне до хората, а не може поради раз­лични причини. 

Ако ГЕРБ изгубят бит­ката за София, това ще бъде краят на края – началото на края е започ­нало, категоричен е проф. Маринов: „Всяко нещо си има край на този свят, вместо да се опитва да твър­дят, че са политически без­с­мър­тни, ГЕРБ би тряб­вало да мис­лят за други неща.