БСП издигна генерал за кандидат-кмет на Червен бряг

Генерал Петър Пет­ров е кан­дидатът на БСП за кмет на Община Чер­вен бряг, съоб­щиха от пар­тий­ната цен­т­рала в Плевен. 

Той е човек със силно изразена граж­дан­ска позиция и чув­с­тво за справед­ливост, каз­ват съпар­тий­ците му, издиг­нали кан­дидатурата му. 

Ген. Петър Пет­ров е завър­шил ВНВУ „Васил Лев­ски” – профил коман­ден, мотос­т­рел­кови. Във ВА „Георги Ст. Раков­ски” придобива научна степен „док­тор“ по специал­ност „Организация и управ­ление на въоръжените сили”. Защитава магис­тър­ска степен по военни науки към крал­с­кия колеж на лон­дон­с­кия универ­ситет. 

Впечат­лаваща е воен­ната кариера на Ген. Пет­ров – коман­дир на щаба на 61 –ва стрям­ска механизирана бригада в Кар­лово и на Многонационална бригада „Югоиз­точна Европа”, коман­дир на 2-ра тун­джан­ска механизирана бригада в Стара Загора, помощ­ник– начал­ник на щаба по цивилно-военното сът­руд­ничес­тво и пар­т­ньор­с­тво в коман­д­ването на съв­мес­т­ните сили на НАТО в Брун­сум (Холан­дия), главен инс­пек­тор на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната.