Жегите ще продължат поне до 10 септември

Жегите ще продължат поне до 10 септември

Серията от слън­чеви и горещи дни продъл­жава. Така ще изп­ратим месец август и ще пос­рещ­нем сеп­тем­ври. Не са изк­лючени на изолирани места крат­кот­райни валежи с гръмотевици, но като цяло се очер­тава спокойно време с много слънце и високи тем­ператури — до 3233 градуса. Това сочи сред­нос­роч­ната прог­ноза за времето. 

През след­ващите поне 10 дни ще се нас­лаж­даваме на меко и приятно лято, под­ходящо както за море, така и за планина. Не се очаква в този период сериозна промяна в синоп­тич­ната обс­тановка над цяла Източна Европа.

Това хубаво време се дължи на мощен антицик­лон, раз­положен над Украйна и Южна Русия. И в страната от североиз­ток ще духа вятър, който освен по морето, ще усещаме и във вът­реш­ността на страната.

Около 34 сеп­тем­ври ще има евен­туално влошаване на времето, а за малко и зах­лаж­дане. Тем­пературите ще се понижат, но не сериозно. От северозапад ще проникне малко по-хладен въз­дух.

След това до около 78 и даже 10 сеп­тем­ври ще бъде хубаво и слън­чево време. Вече след 10 сеп­тем­ври е въз­можно да има отново зах­лаж­дане, което ще е съв­сем естес­т­вено и под­гот­вящо за есента. То вероятно ще бъде и за по-дълъг период от време.