“Ройтерс“: Кристалина Георгиева остава единствен кандидат за директор на МВФ

Бъл­гар­ката Крис­талина Геор­гиева изг­лежда ще бъде един­с­т­веният кан­дидат за дирек­тор на Меж­дународ­ния валутен фонд, съоб­щава “Рой­терс“, позовавайки се на двама свои неназовани източ­ника. Потен­циал­ният опонент на бъл­гар­ката, бив­шият британ­ски финан­сов минис­тър Джордж Озбърн, е решил да не учас­тва в над­п­реварата за шеф на МВФ. Британ­с­кият премиер Борис Джон­сън пър­воначално тър­сеше под­к­репа за евен­туал­ната кан­дидатура на Озбърн. Висш британ­ски правител­с­т­вен пред­с­тавител обаче е пот­вър­дил, че Лон­дон сега под­к­репя Геор­гиева, която бе номинирана от страните от ЕС през август. В чет­вър­тък страните членки на МВФ премах­наха въз­рас­товата граница за заемане на ръковод­ния пост, освобож­давайки пътя пред кан­дидатурата на Геор­гиева. Минис­търът на финан­сите на САЩ Стивън Мнучин, който кон­т­ролира най-големия дял от акции в борда на МВФ, пък комен­тира положително пос­тиженията на Геор­гиева в Светов­ната банка.

По темата

За първи път десеток­лас­ниците се явяват на тес­тове

Прос­вет­ното минис­тер­с­тво пуб­ликува новите въп­роси за учениците, които трябва да се явят на изпитите в десети клас. За първи път 16-годишните ще се явяват на тес­тове, а оцен­ките от тях ще се окажат валидни за кан­дидат­с­т­ването на деца от обединените училища, тоест до десети клас, в гим­назии, уточни КлубЗет.бг. Учениците, които завър­ш­ват десети клас, ще дър­жат изпити по бъл­гар­ски език и литература, по математика, по чужд език и по дигитални ком­петен­т­ности. Прос­вет­ното минис­тер­с­тво е преценило, че от общо 23 въп­роса 16 са свър­зани с отговори на тест, а има и един, който е свър­зан с писане на текст, който обаче не е свър­зан с литературно произ­ведение, а по-скоро с напис­ване на заяв­ление, за да се явиш на изпит за повишаване на оцен­ката, или CV. Посочени са и всички автори, изучавани в девети и десети клас, върху които може да има въп­роси, като в този период се изучава само бъл­гар­ска литература. В кон­с­пекта се включ­ват Паисий, “Изворът на Белоногата“, Ботев, “Лев­ски“ на Вазов, “Бай Ганьо се върна от Европа“ , Яворов, Дебелянов и “Гераците“ на Елин Пелин. В списъка са и “Зимни вечери“ на Смир­нен­ски, “Индже“ на Йов­ков, “Ти пом­ниш ли морето и машините“ на Вап­царов“. Оцен­ките на учениците ще се вземат под внимание само за децата от обединените училища, които кан­дидат­с­т­ват за продъл­жаване на образованието си в 11 и 12 клас.