Плочата сменете, плочата господа!

Тези дни нашето мно-о-ого вън­шно минис­тер­с­тво отново зас­вири на изтър­каната антируска грамофонна плоча.И то тол­кова фал­шиво, че се получи само един вой. Нещо като вълк завил срещу Луната. А, пък, защо се връщам към тази анти — анти — дип­ломатична втор­нишка проява на МВнР?

Само за да под­сетя гос­подата дип­ломати: плочата вече не е на мода, гос­пода. Чичо Сам от Белия дом, който най– много обичаше да я пуска получи проз­рение. Внезапно се оказа, че САЩ — тази ост­ровна дър­жава (отсам океан, оттам океан, от север шепа канадци, от юг — мек­сикан­ски сом­б­реровци) е сериозно зап­лашена. Откъм Атлан­тика дебне старият враг №1, а откъм Пасифика — новият враг № 1. Ами тогава?

Тогава, чичото от Сред­ния Запад (както американ­с­ките интелек­туалци „лас­каят“ Тръмп) взе антирус­ката плоча и я счупи. Започна енер­гично да ухажва Кремъл, заб­рави грубите епитети към Владимир Путин и дори — преди сед­мици пред­ложи на Европа (по време на Срещата Г-7), Русия да бъде включена отново в авторитет­ния фор­мат на най — раз­витите дър­жави.

Това бе пос­рещ­нато със споменатия вой от някой от натов­с­ките съюз­ници. Най– вече от обед­няла Велика Британия и от нежо — деликатна Фран­ция. Чуха се дори гласове: “Да я пус­нем, а после и нас да окупира като Крим!“ Като че ли въп­рос­ният полуос­т­ров е бил владение на екшън — хай­дутина Робин Худ и вер­ния му помощ­ник Литъл Джон, или е бил отк­рит от Гав­рош, Жан Вал­жан и полицая Жавер. А, всъщ­ност, РУС­КАТА императ­рица Екатерина Велика е дала заповед за пос­т­рояването на тамош­ната столица Севас­топол и никой здравомис­лещ и чес­тен човек, поз­наващ историята не може да каже друго, освен че Русия си е вър­нала нещо исконно руско. И то по категорич­ната почти 100-процентова воля на народа на Крим!

Раз­бира се, поведението на мека Фран­ция е обяс­нимо. След гран­доман­с­ката идея на кор­сикан­с­кия низ­корасъл юнак да нападне Мос­ква, казаците са водили конете си на водопой край Сена, а рус­кият сол­дат нер­вно е викал „БЬIС­ТРО“ в парижко заведение, поз­нато оттогава в цял свят като BISTRO — място за бързо пий­ване и хап­ване. Както се казва „Парен каша духа“…

А, Велика Британия? Много пъти съм тър­сил причини за тази Албион­ска омраза към Русия. И не съм намирал. Освен топло дружески и род­с­т­вени отношения на високо ниво. Може би с изк­лючение на това, че неот­давна, няколко десетилетия под­ред, фамоз­ната британ­ска разуз­навателна служба МИ5 е била на бюрото на рус­кото КГБ, поради прос­тия факт, че петима високопос­тавени агенти на Н.В. кралицата, всъщ­ност са били съвет­ски шпиони…

Прос­тете за отк­лонението. И все пак антирус­ката плоча е счупена. И не е чудно Тръмл — на след­ващото събиране на група Г-7 в САЩ — да покани като свой гост и Владимир Путин. Просто всичко, свър­зано с врага № 1 е променено и остаралата, изтър­кана плоча вече не е нужна на чичо Сам. И това скоро ще бъде раз­б­рано (или продик­тувано) на пос­луш­ков­ците от „стара“ и „нова“ Европа. Съоб­разявайте се с фак­тите, гос­пода от бъл­гериан Форин офис.Защото има опас­ност, докато се мис­лите за модерни евроат­лан­тици, да се окажете да зап­риличате на изчез­ващи динозаври.

Петър Герасимов