Кметът на Момчилград Сунай Хасан получи наградата “Smart City“

Кметът на Момчилград Сунай Хасан получи наградата “Smart City“

Кметът на община Мом­чил­г­рад получи наг­радата “Smart City“ в таз­годиш­ния национален кон­курс “Кмет на годината“, който се организира от пор­тала на бъл­гар­с­ките общини “Кмета БГ“ на специална церемония, проведена в Зала 6 на НДК в София. Тази наг­рада е за цялата община Мом­чил­г­рад — за всички жители и колегите от общин­ска админис­т­рация, заяви по време на церемонията Сунай Хасан. Той припомни, че това е втората национална наг­рада, която се присъжда на община Мом­чил­г­рад през пос­лед­ната сед­мица. Преди броени дни Сунай Хасан получи приза за “Динамично раз­виваща се община в туризма“ на Минис­тер­с­тво на туризма. Искам специално да благодаря на д-р Ахмед Доган, който 20 години ми оказва доверие и благодарение на него съм израсъл като политик и съм стиг­нал дотук. Аз няма да се кан­дидатирам за кмет на пред­с­тоящите избори. Независимо от това ще работя със всички сили, за да може новият кандидат-кмет на община Мом­чил­г­рад Илк­нур Кязим да спечели изборите“, каза още Сунай Хасан.