Цветанов срещу Борисов: ГЕРБ ще направи отстъпление от смесените региони

Цветанов срещу Борисов: ГЕРБ ще направи отстъпление от смесените региони

Всички основни политически фор­мати ще отчетат по-добри резул­тати на мес­т­ните избори. След вота всеки ще бъде победител. ГЕРБ ще бъде първа политическа сила, но няма да има тези 130 кмета. БСП и „Обединени пат­риоти“ ще имат повече кметове. Най-печеливши в тези избори ще бъдат ДПС, заяви пред БНР Цветан Цветанов, пред­седател на „Евроат­лан­тически цен­тър за сигур­ност“. Той припомни, че за 13 години пар­тия ГЕРБ се е изг­радила като един­с­т­вената алтер­натива в смесените региони. Днес обаче политичес­кото решение, което се взема от Изпъл­нител­ната комисия, е не нав­сякъде и не на всяка цена в тези места ГЕРБ да има пред­с­тавител­с­тво. Това води до леко отд­ръп­ване и демотивиране на дос­той­ните мюсюл­мани и българо-мохамедани, които припоз­наха ГЕРБ като един­с­т­вената алтер­натива. ГЕРБ ще нап­рави отс­тъп­ление от смесените региони, прог­нозира Цветанов. Резул­татите от мес­т­ните избори ще дадат фак­тите, с които всеки един ще трябва да се съоб­разява. Мес­т­ната власт е гръб­накът на пар­тията, но и гръб­накът за раз­витието на регионите, посочи още той.

По думите му един­с­т­вените, които могат да саботират правител­с­т­вото, „са тези, които учас­т­ват в него, и в голямата си част тези, които могат да бъдат опоненти в бъл­гар­с­кия пар­ламент“.