Корнелия Нинова за освобождаването на убиеца Полфриймън: Подигравка с жертвите и мъката на хората!

Корнелия Нинова за освобождаването на убиеца Полфриймън: Подигравка с жертвите и мъката на хората!

Лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова остро раз­к­ритикува скан­дал­ното пус­кане от зат­вора на авс­т­ралиеца Джок Пол­ф­рий­мън, който уби бъл­гар­с­кия студент Анд­рей Монов през 2007 г.: „Като юрист би тряб­вало да кажа, че решенията на съда не се комен­тират, но като човек и политик каз­вам, че това е подиг­равка с жер­т­вите, с тех­ните семейс­тва,  с мъката на хората, с чув­с­т­вото за справед­ливост и въз­мез­дие. Това още по-остро пос­тавя въп­роса за бързо и незабавно приемане на нашето пред­ложение — да не се прилага сък­ратено произ­вод­с­тво, споразумение и намаляване на присъдата. И тук пак ще кажа – няма цвят и пар­тий­ност по тази тема. Нека се съберем и да сложим край на това безумие, защото този случай не е един­с­т­веният. Подиг­равка, позор, грозно решение на бъл­гар­с­кия съд”.

Наред с актуал­ните теми Кор­нелия Нинова комен­тира и Деня на независимостта – 22 сеп­тем­ври: „Независимостта е със­тояние на духа. Ако всеки бъл­гарин я носи в себе си и има харак­тер да я защитава пред вът­решни и вън­шни сили, то и Бъл­гария ще пребъде като свободна и независима дър­жава. Нека заедно и смело пазим бъл­гар­щината и отс­тояваме независимостта си. Чес­тит праз­ник“. Това написа пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова във Фейс­бук по случай 111-та годиш­нина от обявяването на Независимостта на Бъл­гария”.