Президентът: Независима България означава справедливост, развитие, европейска перспектива

Президентът: Независима България означава справедливост, развитие, европейска перспектива

Румен Радев призова сънародниците ни в САЩ да се върнат и да се борят за България

Все повече са бъл­гарите зад граница и ние трябва да правим всичко въз­можно вие да бъдете не само духовно част от родината, но и да сте активни учас­т­ници в обществено-политическите процеси в Бъл­гария, заяви президен­тът Румен Радев на среща в Ню Йорк с наши сънарод­ници, които живеят и работят в САЩ. В Генерал­ното ни кон­сул­с­тво дър­жав­ният глава Румен Радев отбеляза Деня на Независимостта на Бъл­гария с пред­с­тавители на нашата общ­ност в САЩ и ги поз­д­рави с праз­ника. Радев изпол­зва и социал­ните мрежи, за да чес­тити годиш­нината от обявяването на независимост на Бъл­гария. И преди столетие, и днес независима Бъл­гария означава справед­ливост, раз­витие, европейска пер­с­пек­тива. На 22 сеп­тем­ври 1908 г. с дос­тойн­с­тво и дър­зост бъл­гар­с­ката дър­жава зае своето пъл­ноп­равно място на меж­дународ­ната политическа сцена. За едва 30 години след Освобож­дението израсна поколение дър­жав­ници, което с воля и пос­ледовател­ност фор­мулира и проп­рави пътя на национал­ния ни идеал. В онези тежки дни страната ни съумя да стане регионален лидер и да догонва с бързи тем­пове империи и крал­с­тва от целия кон­тинент, написа Радев.

Днес сме изп­равени пред своя соб­с­т­вен 30-годишен вододел. Три десетилетия след началото на прехода нашият път нап­ред преминава през също тол­кова значими предиз­викател­с­тва, очак­ващи своето решение. И преди столетие, и днес независима Бъл­гария означава справед­ливост, раз­витие, европейска пер­с­пек­тива. От нас зависи дали ще се задоволим с нас­тоящето си положение или ще се борим, подобно на пред­ците ни, за да моделираме соб­с­т­вената си историческа съдба. Нека с разум и самочув­с­т­вие да работим за изг­раж­дането на модерна Бъл­гария. Чес­тит праз­ник!, пише още президен­тът.

Когато бъл­гарите зад граница ми зададат въп­роса “Кога ще се оправи Бъл­гария, за да се вър­нем?“, ще им кажа — заповядайте — борете се за Бъл­гария, тя е ваша родина, под­черта дър­жав­ният глава, цитиран от Нюз.бг. По думите на президента, сънарод­ниците ни зад граница трябва да имат право и въз­мож­ност да учас­т­ват в бъл­гар­с­ката политика, което ще е стимул и да се вър­нат в родината си. Радев призова за под­к­репа за пред­ложената от него законова промяна, даваща въз­мож­ност на бъл­гари по рож­дение, придобили двойно граж­дан­с­тво в дър­жави от ЕС и в раз­вити демок­рации като САЩ, Канада, Швей­цария — да могат да се кан­дидатират за народни пред­с­тавители, президент и вицеп­резидент — така, както е в бол­шин­с­т­вото от раз­витите страни. Според него те могат да бъдат много полезни за страната ни с високо образование и опит, които са придобили. Бъл­гария има нужда от неп­римирими хора и от необ­ратимост на демок­ратич­ните процеси, изтъкна той.

По думите му, за да бъде Бъл­гария дос­тоен член на европейс­кото семейс­тво, трябва да има много по-голяма свобода на медиите, вър­ховен­с­тво на закона, проз­рачни, отчетни и отговорни инс­титуции, и най-вече активно граж­дан­ско общес­тво, овлас­тено да осъщес­т­вява по-голям кон­т­рол и учас­тие в управ­лението на страната. Най-важното за позитив­ните промени в Бъл­гария не е само раз­мерът на инвес­тициите и еврофон­довете у нас, а в какво те биват влагани, допълни още Радев. На срещата дър­жав­ният глава призова сънарод­ниците ни да бъдат по-активни и по-сплотени, за да фор­мират своя организация, приз­ната на федерално ниво. Това ще кон­солидира още повече бъл­гар­с­ката общ­ност, което е пред­пос­тавка да се решат някои въп­роси като отк­риване на дирек­тна въз­душна линия между Бъл­гария и САЩ, за отпадане на визите, посочи президен­тът. Бъл­гарите в САЩ са вече почти половин милион, а броят на служителите на посол­с­т­вото и на кон­сул­с­т­вата не е нарас­нал, заяви президен­тът и изрази надежда да се осигурят сред­с­тва тази дис­п­ропор­ция да се промени, за да получават сънарод­ниците ни добри админис­т­ративни услуги. Президен­тът Радев е в Ню Йорк за учас­тие в 74-ата сесия на Общото съб­рание на ООН.