България иска по-висок процент обвързана подкрепа в новата Обща селскостопанска политика

Минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева се срещна с френ­с­кия си колега Дидие Гийом в рам­ките на нефор­мал­ното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в град Хел­зинки. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите.

Минис­тър Танева заяви, че за Бъл­гария най-важната тема е бюджетът по обвър­заната под­к­репа в Рефор­мата на Общата сел­с­кос­топан­ска политика 20212027г. Страната ни нас­тоява за осигуряването на адек­ватни нива на обвър­зана под­к­репа.

За да запазим нас­тоящата под­к­репа към фер­мерите, трябва да се даде въз­мож­ност на дър­жавите да прилагат схемата на нива от 18%+2% за протеинови кул­тури, при условие, че няма да може да продъл­жим преход­ната национална помощ, както пред­вижда пред­ложението на ЕК”, посочи бъл­гар­с­кият минис­тър.

Десис­лава Танева запозна френ­с­кия си колега с анализ на Инс­титута по аграрна икономика за прилагането на обвър­заната под­к­репа в периода 20152019 г.

Той показва, че нямаме изк­ривяване през пос­лед­ните 5 г. и под­к­репата е насочена към мал­ките и средни земедел­ски стопани”, отбеляза Танева. Тя изтъкна, че Бъл­гария и Фран­ция винаги имат единомис­лие по важ­ните теми.

По време на срещата двамата минис­три обсъдиха и тър­гов­с­кото споразумение Мер­косур. Десис­лава Танева комен­тира, че докумен­тът ще се отрази негативно на пчеларите в Бъл­гария.

Отчитайки интересите на евен­туал­ните засег­нати сек­тори, Бъл­гария не би могла да под­к­репи изцяло ратифицирането на тър­гов­с­кото споразумение в частта, касаеща сел­с­кос­топан­с­ките стоки. Споделям притес­ненията на бранша”, допълни Танева. От своя страна минис­тър Гийом заяви, че Фран­ция също не приема в този вид тър­гов­с­кото споразумение. 

Дидие Гийом посочи, че Фран­ция нас­тоява за приемане на законодател­с­тво за етикетиране на продук­тите с посочена страна на произ­ход. От своя страна бъл­гар­с­кият минис­тър заяви, че в Бъл­гария пред­с­тои промяна на законодател­с­т­вото в областта на храните и темата ще бъде пред­ложена по време на обсъж­дането.