Технически проблем предизвика огромни опашки по границата с Турция

Технически проблем предизвика огромни опашки по границата с Турция

Опашки на границата с Тур­ция. Стотици хора с часове чакат да преминат от тур­ска страна в Бъл­гария на гранич­ните пун­к­тове „Малко Тър­ново” и „Лесово”, съоб­щава БГНЕС.

По инфор­мация на тур­с­ките гранични власти, пот­вър­дена и от посещение на дип­ломатически служител от Генерал­ното ни кон­сул­с­тво в Одрин, на 29 сеп­тем­ври 2019 г. ситуацията с трафика на ГКПП „Дерекьой –Малко Тър­ново‘‘ и „Хамзабейли-Лесово“ към входа за Бъл­гария е услож­нена поради срив в сис­темата за обработка на документи на тур­с­ките гранични пун­к­тове, съоб­щиха от МВнР.

Образували са се опашки от изчак­ващи автомобили и автобуси като са блокирани на входа към Бъл­гария. Понас­тоящем трафикът се обс­лужва ръчно като тур­с­ките гранични власти ще заработят на мак­симален капацитет след отс­т­раняване на тех­ничес­кия проб­лем.

Ситуацията с трафика на третия изход от Тур­ция към Бъл­гария – ГКПП „Капъкуле– Капитан Анд­реево“, към входа за Бъл­гария към момента е спокойна.

Генерал­ното кон­сул­с­тво на Бъл­гария в Одрин е в неп­рекъс­ната връзка с тур­с­ките гранични и мит­нически власти и при необ­ходимост има готов­ност да реагира. При необ­ходимост от съдейс­т­вие бъл­гар­с­ките граж­дани могат да се обадят на:

Телефон: 0090 284 214 06 17, дежурен телефон в извън­работно време в работни дни: 0090 533 7396140, дежурен телефон в почивни и праз­нични дни: 0090 533 6298164.