ЦИК очаква сложни и тежки местни избори

ЦИК очаква сложни и тежки местни избори

Към момента в ЦИК е пос­тъпил само един сиг­нал за неред­ности в предиз­бор­ната кам­пания – за нарушение по отношение накър­няването на правата на кан­дидат.

Това каза пред БНР говорителят на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) Алек­сан­дър Анд­реев. Комисията се е произ­несла по жал­бата от Хрис­тиян­демок­ратичес­ката пар­тия на Бъл­гария, с която тя обжалва решенията на софийс­ката Облас­тна избирателна комисия (ОИК), с които е отказана регис­т­рацията на кан­дидат­с­ките листи в София на самата политичес­ката сила, както и на кан­дидата им за кмет на София.

Алек­сан­дър Анд­реев прог­нозира в предаването “Неделя 150“, че пред­с­тоящите мес­тни избори у нас ще са най-тежките досега. Очаква се отчитането на резул­татите да става по-бавно и процесът на приемане на протоколите да е по-дълъг, каза Анд­реев. Според него и ЦИК ще бъде натоварена с повече сиг­нали за проб­леми.

Към момента не бихме могли да кажем, че ще има проб­леми в кам­панията. Дори се надяваме да няма. Раз­бира се, ако има, то ще бъдат най-често по въп­росите, свър­зани с пуб­ликуването на социологически проуч­вания във връзка с предиз­бор­ната кам­пания, с въп­росите, които са свър­зани с накър­няването на права на кан­дидатите и т.нар. “добри нрави“, обобщи той.

ЦИК призова политиците да отп­равят положителни пос­лания и да спаз­ват правилата в Избор­ния кодекс, за да няма сиг­нали и жалби, които да доведат до наказания.

Анд­реев изтъкна в предаването „Неделя 150“ по „Хоризонт“, че сан­к­циите са пред­видени в Избор­ния кодекс – между 2500 и 5000 лева, но се повишават при пов­торно нарушение.

ЦИК няма пряк кон­т­рол върху финан­сирането на предиз­бор­ната кам­пания на политичес­ките сили. Това се преценява от Смет­ната палата. Ние един­с­т­вено приемаме правилата по отношение на финан­сирането“, посочи той.

Ако пос­тъпи сиг­нал относно нарушаване на финан­сирането на предиз­бор­ната кам­пания, то Комисията го преп­раща към Смет­ната палата, допълни той.