Многолюден протест срещу Стратегията за детето

Протес­тиращи срещу Стратегията за детето блокираха в събота бул. “Цар Освободител“ в София в района на Минис­тер­с­кия съвет, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“.

Недовол­с­т­вото на десет­ките протес­тиращи е срещу няколко закона. Според родителите те зас­т­рашават бъл­гар­с­кото семейс­тво. На протеста се раз­вяваха бъл­гар­ски знамена и плакати с над­пис “Долу ръцете от нашите деца“. На мяс­тото има засилено полицейско присъс­т­вие.

Според протес­тиращите са нарушени законни права, записани в Европейска кон­вен­ция за правата на човека и в бъл­гар­с­ката кон­с­титуция. Хората твър­дят, че всеки има право на неп­рикос­новеност на семей­ния и лич­ния живот, а това право се нарушава с този нор­мативен документ и идеологията, която стои зад него.

Един от протес­тиращите обясни, че обик­новеният човек може да излезе и да изрази своята позиция пред управ­ляващите и уточни, че целта на протеста е този документ да бъде отменен изцяло.

Според протес­тиращите от началото на след­ващата година ще влязат в сила раз­поредби, които биха поз­волили дете да бъде извеж­дано от семейс­т­вото при анонимен сиг­нал, а социални работ­ници да може да правят проверка по домовете без съдебна заповед.

“Не може чрез някакъв анонимен сиг­нал, пос­тъпил от някой, нап­ример, ако някой ми има зъб за нещо, да сиг­нализира по някакъв начин, че има нещо нередно за детето ми и някой да дойде да го вземе. Няма да поз­волим някоя чужда дър­жава и чужди закони да ни се намес­ват в семейс­т­вото. “Не“ на Стратегията за детето. Искаме да протес­тираме за нашите деца. Те нямат право да ни ги взимат,“ каз­ват недовол­ните хора.

Протес­тиращите носеха трибаг­реници, плакати и балони. На мяс­тото има засилено полицейско присъс­т­вие.