Мая Манолова: Държа на каузите си! Решение за София има!

Мая Манолова: Държа на каузите си! Решение за София има!

Големият актьор Стефан Данаилов се присъедини към Инициативния комитет на гражданския кандидат за кмет

Решение има – то е в нашите ръце, а не в тех­ните джобове. Това каза граж­дан­с­кият кан­дидат за кмет на София Мая Манолова по време на отк­риването на предиз­бор­ната си кам­пания пред Национал­ния дворец на кул­турата.

Днес е просто една събота от 2019 година, от нашия живот. От мен се очаква да кажа нещо припов­диг­нато, защото предиз­бор­ната кам­пания започва. Но няма да го нап­равя, защото не е истина. Кам­панията започна отдавна. Върху хората от екипа ми се изливат лъжи. Раз­бираме по какво една кам­пания е започ­нала по лъжите, които днеш­ната власт излива към нас, заяви Манолова, цитирана от Novini.bg.

Наб­лизо е памет­никът на Алеко – със сигур­ност той ни гледа със съжаление и с ирония, добави тя. Няма да каз­вам, че през пос­лед­ните години нищо не се е променило – промениха се много неща, но едно нещо остава същото – жаж­дата за власт на всяка цена, с всякакви сред­с­тва. Кому е нужна тази власт – на г-жа Фан­дъкова? Едва ли. Нужна е на кръга, който стои зад нея и взема решенията. София не е град, който ще изтърпи тази власт, това двуличие, заяви граж­дан­с­кият кан­дидат за кмет на София.

Аз не искам такава кам­пания, няма смисъл от такава кам­пания. Няма смисъл да се излива това срещу мен, защото граж­даните на София знаят своите пред­почитания, знаят какво искат, какво харес­ват, каква трябва да стане София, за да е такава, как­вато те искат. Затова нека минем през тази кам­пания с нас­т­роение, с усмивка, с любов пред хората. Заедно с усмивка ще стиг­нем до края на тази кам­пания и ще управ­ляваме София чес­тно, поч­тено и заедно, каза още Мая Манолова. „Истината е, че кам­панията започна отдавна. Аз си подадох остав­ката и го обявих пуб­лично. Кам­панията започна и това се вижда – не просто защото кон­тей­нерите преливат от бок­лук, а защото върху нас се изливат кофи с лъжи – върху мен и семейс­т­вото ми, върху хората от екипа ми, върху кан­дидатите, върху всички, които са срещу сегаш­ната власт. Пред­с­тавяте ли си по какво започ­ваме да раз­бираме, че е започ­нала една кам­пания – по лъжите на властта, а не по идеите и дебата за бъдещето на града”.

Това каза Мая Манолова, граж­дан­с­кият кан­дидат за кмет на София, при отк­риването на кам­панията си в столицата. Тя призова за позитивна кам­пания с оптимизъм и кон­с­т­рук­тивен диалог за бъдещето на столицата.

Манолова посочи, че „жаж­дата за власт през мер­зост, дори и съсип­ване на човешки съдби, е по-устойчива от прог­реса на света. Въп­реки нежеланието на хората да приемат такава власт, тази власт се смята за всесилна. Кому е нужна такава власт? На гос­пожа Фан­дъкова? Едва ли? На кръга, който стои зад нея и взима решенията…”, посочи още Манолова.

София обаче не е град, който още издържи такова зад­кулисие, двуличие, фалш”, категорична бе Мая Манолова.

Докато защитавах миньори, сес­три, майки, граж­дани, връщани в зат­ворите на Ердоган, палат­ките на към­пин­гуващите, години наред не съм делила хората, не съм имала „задна мисъл”. Как е днес? Когато под­к­репя Игнатов за зловонието, изляло се срещу него, имам „задна мисъл“. Когато отида при май­ките на деца с увреж­дания от сдружение „Мос­тове“, имам „задна мисъл”. Когато харесам нещо от прог­рамата на „Спаси София“, имам „задна мисъл”. Когато се изкажа в полза на жур­налиста от БНР Сил­вия Великова и свободата на словото, имам „задна мисъл”… Ето, оказва се, че за няколко дни съм се променила коренно? Невероятно!”, посочи кандидат-кметът.

Такъв начин на управ­ление е срамен и отв­ращава. Можем лесно да си извоюваме поне дос­тойн­с­т­вото и да бъдем заг­рижени един за друг. Зависи само от нас да го нап­равим. Има решение и то е в нашите ръце, а не в нечии джобове”, каза още Манолова. Тя увери, че няма да се промени и ще продължи да разоб­личава лъжите и краж­бите със същата енер­гич­ност.

Манолова съобщи, че проф. Стефан Данаилов се присъединява към ней­ния Инициативен комитет. Той изп­рати видео-послание за отк­риването на кам­панията, в което изразява своята лична под­к­репа за кан­дидатурата й.

Кор­нелия Нинова пред софиянци: Ние сме екип, ще изпъл­ним ангажимента си към хората

Скъпи социалисти, скъпи сим­патизанти, днес даваме старт на кам­панията за мес­тни избори в София, но и старт на национал­ната кам­пания за мес­тни избори. В този момент нашите кан­дидати в цялата страна отк­риват своята кам­пания. Те  са се изп­равили пред своите съг­раж­дани с ясни ангажименти за под­редени общини и доб­руване на тех­ните граж­дани. Нека от София ги поз­д­равим и да си пожелаем, всички в екип, победа и успех на тези избори. 

Скъпи бъл­гари, от вашето решение на 27-ми октом­ври зависи бъдещето на нашите общини и градове. Зависи бъдещето на вашия соб­с­т­вен живот. Днес ние ви подаваме ръка. Нека заедно нап­равим общината помощ­ник, а не спирачка на вашия малък семеен биз­нес. Заедно да гаран­тираме, че ще спасим и раз­виваме общин­с­ките бол­ници, че ще раз­виваме общин­с­ките училища. Заедно ще осигурим на нашите деца места в без­п­латни дет­ски градини, на младите семейс­тва, зат­руд­нени за своя старт в живота, общин­ски жилища, на въз­рас­т­ните ни родители– уважение, социални услуги, гаран­тиран социален живот. Заедно можем да спрем краж­бите в общините от вашите пари и да гаран­тираме сигур­ност по улиците и по домовете ви. Нека с протег­нати ръце се обединим за под­редена община и за доб­руването на всеки неин жител. 

Скъпи софиянци, ние под­к­репихме за кан­дидат за кмет на София Мая Манолова. Мая Манолова има воля, има харак­тер да промени управ­лението на София, а нашите кан­дидати за общин­ски съвет­ници, за районни кметове и кметове на кмет­с­тва ще й дадат още сили, за да пос­тиг­нем този резул­тат – промяна на управ­лението в София.Тези наши кан­дидати, които виж­дате днес, са гарант за това, че ще бъде прераз­г­ледан кон­цесион­ният договор на „Софийска вода”, че ще работят за това– билетът за град­с­кият тран­с­порт да се върне на 1лв. Зелените площи в София ще останат такива и няма да се зас­т­рояват. В дет­с­ките градини и училища ще има лекари и медицин­ски екипи. Вашата сигур­ност ще бъде гаран­тирана с видеонаб­людение в под­лезите, в улиците, които днес тънат в тъм­нина. В край­ните квар­тали ще има канализация. Ще работят така и ще бъдат гарант, че всеки 1 лв., съб­ран от вашите данъци, се връща при вас. Вие ще получите благополучието, което зас­лужавате. Този екип е гарант за промяната на София към по-добро управ­ление и към по-добър живот за вас, софиянци. С вяра в успеха, със сили за победа, пожелавам на всички активна, усмих­ната, позитивна кам­пания, с която да стиг­нем до всеки софиянец, до всеки бъл­гарин. Да дадем вяра на нашите съг­раж­дани и на нашите сънарод­ници. Промяната е въз­можна, но само ако бъдем заедно. Ако бъдем поч­тени, чес­тни към тях– днес, което обещаваме, утре изпъл­няваме. На добър час, успех и победа!

Ние, от БСП, имаме решение на проб­лемите на града – на цен­търа, на ком­п­лек­сите и край­ните квар­тали, на селата. Да покажем, че София може да бъде свободна — от зависимости, от коруп­ция, от неком­петен­т­ност. Това призова лидерът на БСП – София Калоян Пар­гов. „Мая Манолова може да прив­лече тази общес­т­вена енер­гия, която ще донесе победата!“, категоричен бе лидерът на столич­ните социалисти.

Според него БСП заложи на кан­дидат за кмет на София, който е доказал, че може да работи за доб­рото на хората. Човек, който не се страхува да влиза в битки, когато е убеден в каузата, която защитава и да ги печели. Лич­ност, която показа, че може да обедини около себе си граж­дани с раз­лични политически убеж­дения, но които милеят за София и искат промяната да започне още тази есен. Убедени, че моделът на управ­ление на ГЕРБ трябва да бъде сменен.