Проф Стоян Денчев: УниБИТ има 70-годишна история, развива модерна наука, но и пази традициите

Проф Стоян Денчев: УниБИТ има 70-годишна история, развива модерна наука, но и пази традициите

Паметникът на светите братя Кирил и Методий беше украсен с цветя и усмивки на стотици студенти – първокурсници

Студенти – 550 пър­вокур­с­ници от Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии (УниБИТ), преподаватели, десетки гости изпъл­ниха площад­ното прос­т­ран­с­тво около памет­ника на свети свети Кирил и Методий пред Национал­ната биб­лиотека за отк­риването на новата 2019/2020 академична година. Тър­жес­т­вото уважиха дип­ломати, народни пред­с­тавители, духов­ници, рек­тори на висши училища, общес­т­веници, учени от БАН. Проф. Стоян Ден­чев, рек­тор на УниБИТ (20022018) и пред­седател на Общото съб­рание, откри официал­ната церемония. Час по-рано пос­рещна всеки от гос­тите и го нас­тани на специално под­редените около монумента столове. Там бяха и пър­вокур­с­ниците, облечени в тър­жес­т­вени академични облекла.

Всички ние сме съмиш­леници, убедени, че в съв­ремен­ната динамично променяща се базирана на пос­тиженията на науката и тех­нологии, най-важният фак­тор, определящ успеха на човек, е образованието. Водени от тази идея, ние – академич­ният със­тав на УниБИТ се стремим да предос­тавим на студен­тите и док­торан­тите основни умения, необ­ходими на всеки човек в 21. век – умения за учене през целия живот, критично мис­лене, твор­чески способ­ности, поемане на отговор­ност, ефек­тивни комуникационни умения за работа в екип.“ С тези думи новият рек­тор на УниБИТ проф. дн Ирена Петева откри праз­ника. Тя се обърна специално към проф. д.ик.н. Стоян Ден­чев, за да му благодари за идеята отк­риването на академич­ната година да се случи пред Национал­ната биб­лиотека, където преди 70 години се съз­дава Дър­жав­ният Биб­лиотекар­ски инс­титут – днес УниБИТ. И припомни със задовол­с­тво думите му като основен двигател на универ­ситета „УниБИТ не е нито най—старото, нито най-голямо, но е най-българското висше училище“.

От името на пър­вокур­с­ниците словото произ­несе студен­тът от специал­ност „Комуникации и инфор­миране“ Иво Владимиров. Специал­ният гост – телевизион­ният водещ Николай Кън­чев, призова присъс­т­ващите да се стремят към знание и поз­нание, стъп­вайки на историята, класичес­ката бъл­гар­ска литература, новата поезия. Но ценете и парите, и помагайте на хората в нужда, допълни пос­ланията си мис­тър „Стани богат“.

Със топли думи в привет­с­т­вени адреси към ръковод­с­т­вото на УниБИТ се обър­наха президен­тът Румен Радев, вицеп­ремиерът и минис­тър на вън­ш­ните работи Екатерина Захариева, г-н Красимир Въл­чев, минис­тър на образованието и науката, Милена Дамянова, Пред­седател на Комисията по образование и наука в 44. Народно съб­рание, генерал-майор д-р Груди Ангелов, начал­ник на Военна академия „Г. С. Раков­ски“, проф. дфн Анас­тас Гер­джиков, рек­тор на СУ „Св. Климент Охрид­ски“ и др. Събитието благос­лови Негово Преос­вещен­с­тво Тивериопол­ски епис­коп Тихон.

Академич­ното ръковод­с­тво – облечени в тоги и с медальони по традиция и академичен канон, под­несе венец в знак на приз­нател­ност на светите рав­ноапос­толи. С цветя от студен­т­с­ката общ­ност бе отрупан в края на церемонията памет­никът, пред които всички се снимаха за спомен от пър­вия учебен ден на академич­ната 2019/2020 година.

За спомен от събитието за всеки присъс­т­ващ имаше подарък – чадър с цветовете на дъгата, да напомня в след­ващите есенни дни за слън­чевия път на науката.

Цър­ков­ният хор при Пат­риар­шес­ката катед­рала „Свети Алек­сан­дър Нев­ски“ с диригент Димитър Димит­ров украси тър­жес­т­вото с химна „Многолетие“ – пес­нопението от правос­лав­ния церемониал, с което се пожелават дълги години живот и благополучие.

УниБИТ има 70-годишна история, раз­вива модерна наука, но и пази традициите. Фак­тът, че юбилей­ната година стар­тираме пред книжов­ния храм на Бъл­гария и пос­рещаме новия випуск в род­ния ни дом сим­волизира нашата почит и уважение към паметта на бъл­гар­с­кия народ и нашите въз­рож­денци, че пом­ним историята и предаваме на поколенията след нас цен­нос­тите на хрис­тиян­с­ката мисия и делото на славян­с­ките апос­толи, каза в зак­лючение на праз­нич­ния ден – вече в двора на УниБИТ”, проф. Стоян Ден­чев.