ДАНС влезе в ДАИ - Пловдив, разследва корупционна схема

ДАНС влезе в ДАИ - Пловдив, разследва корупционна схема

ДАНС провежда операция в Дър­жавна аген­ция “Автомобилна админис­т­рация“ в Плов­див, съобщи Трафик нюз. Акцията е планирана , а в продъл­жение на няколко месеца служители от ръковод­с­т­вото са били под наб­людение по сиг­нали за коруп­ция. Вчера сут­ринта аген­тите на ДАНС са влезли в аген­цията и са иззели голямо количес­тво докумен­тация и няколко ком­пютъра. За раз­пит са отведени хора от ръковод­с­т­вото на плов­див­с­ката струк­тура. Начал­никът на ДАИ — Плов­див Иван Въч­ков е в бол­нични от три месеца, а временно изпъл­няващ длъж­ността е Анна Генова. Тя не отговаря на мобил­ния си телефон. Преди половин година Окръжна прокуратура и Икономическа полиция проведоха мащабна акция в Плов­див. На 27 март 2019 бяха блокира так­симет­ровите стоянки в Плов­див и офисите на четири от най– големите превоз­вачи в града. Бяха обис­кирани “Рин Транс“, “Легия Груп“, “Бали Груп“ и “Макс –76“. За 24 часа бяха арес­тувани и свър­заните с тях — Стефан Балимезов и Емил Кон­дов — Док­тора. Раз­с­лед­ване на Трафик нюз.бг. установи, че петте фирми , които дър­жат около 70% от так­ситата в града, са соб­с­т­веност на лица с криминални досиета. Окръж­ният прокурор Румен Попов официално пот­върди, че по данни на ДАИ 1000 от 1500 так­сита в града се водят на скит­ници, зат­вор­ници и хора, които дори не знаят, че имат биз­нес. Причината так­симет­ровите услуги да се водят на хора — бушони е укриване на данъци, обяс­ниха обвинителите.