Ананиев коментира намалените пари за увеличение на заплатите на сестрите

Ананиев коментира намалените пари за увеличение на заплатите на сестрите

Здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев пот­върди, че правител­с­т­вото е намалило отпус­натите сред­с­тва за увеличение на зап­латите на медицин­с­ките сес­три от 50 на 6 милиона лв. Има раз­минаване в сумите, които правител­с­т­вото обеща да отпусне за по-високи зап­лати на медицин­с­ките сес­три. Одоб­рените през април до 50 млн. лева пад­наха до 6 млн. месец по-късно. здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев обясни пред „Нова телевизия”, че обещаните сред­с­тва всъщ­ност са налични. Само част от тях обаче идвали от дър­жав­ния бюджет, а останалите – от бюджета на Здрав­ната каса. НЗОК и минис­тер­с­т­вото се договорили взаимно да си помог­нат, за да удов­лет­ворят исканията на сес­т­рите. Благодаря на колегите от НЗОК за това, че в средата на годината решиха да отб­локират своя резерв, за да изпъл­ним поетите ангажименти, свър­зани със зап­латите на медицин­с­ките сес­три. Никого не съм под­вел. Казах, че ще осигурим 86 млн. лева и те са осигурени. А Касата ще завърши в рам­ките на своя бюджет без дефицит, обясни Ананиев. От Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването очак­ват до дни отчета на бол­ниците, който да покаже колко от парите са стиг­нали до сес­т­рите.