Радина Банкова: За мен Ловеч е кауза, гражданите му заслужават по-добър живот

Радина Банкова: За мен Ловеч е кауза, гражданите му заслужават по-добър живот

Общината не е само един град, трябва да се грижим и за останалите населени места, заяви кандидатът за кмет на Ловеч, подкрепен от БСП

“Много лов­чан­лии са разочаровани и  обез­верени от сегаш­ната ситуация в града. За мен Ловеч е кауза и с усилията на всички вас ще нап­равим Ловеч едно добро място за живеене”.  Това заяви в с. Леш­ница кан­дидатът за кмет на Ловеч, под­к­репена от „БСП за Бъл­гария”,  Радина Бан­кова. Тя комен­тира, че проб­лемите на регионите могат да се решат от хората в общините, ако всички заедно се обединят. – „Сериозно внимание трябва да се отдели на здравеопаз­ването, на образованието, както и на раз­витието на мал­кия и сред­ния биз­нес, който сега е изтикан в пок­рай­нините на Ловеч. Задъл­жително трябва да се прес­т­рук­турира общин­с­ката соб­с­т­веност, която да носи пари, а не да се раз­п­родава“, допълни тя.

Искам да ви пред­с­тавя един изк­лючително бор­бен човек, с успешен биз­нес, с точни правила в работата си при ръководенето на хора, зад който общин­с­ката организация на БСП в Ловеч зас­тава на пред­с­тоящите избори за мес­тна власт”. Това каза облас­т­ният  коор­динатор на левицата Доротея Цан­кова. Според Николай Стоянов, пред­седател на инициатив­ния комитет, пред­ложил кан­дидатурата на Радина Бан­кова, тя би могла да управ­лява успешно общината един­с­т­вено и само в интерес на граж­даните, имайки зад гърба си 25 години успешен ръководен опит.  

Радина Бан­кова посети и с. Абланица. Тя комен­тира, че през пос­лед­ните четири години от управ­лението на общин­с­ката админис­т­рация проб­лемите на граж­даните са оставени нас­т­рана. Според нея  още по– големи са проб­лемите в селата от общината. „Лип­с­ват комунални услуги — сметосъбирането не е общин­ска дей­ност, а се извър­шва от вън­шна фирма, която минава през отдел­ните селища на две или на три сед­мици вед­нъж. По селата лип­сва канализация, в много от тях има проб­лем и с питей­ната вода“, комен­тира Бан­кова.  Тя под­черта, че много неща в управ­лението на общината е нужно да се променят. „Нито един проб­лем на хората не трябва да остава нерешен с оправ­данието, че в бюджета няма пари. Кметът трябва да е мени­джър, да има добре под­б­ран екип, с който да работи, вслуш­вайки се в съветите и сиг­налите на граж­даните и под­помаган от съот­вет­ната група общин­ски съвет­ници, която го под­к­репя“ , каза Радина Бан­кова.

По думите на Бан­кова бол­ницата в Абланица, която в момента е оставена на самотек, трябва да се прес­т­рук­турира. „Необ­ходимо е да се тър­сят млади лекари и да се осигуряват стипен­дии, за да остават на работа в Ловеч и областта”, завърши Радина Бан­кова.