Иван ГЕШЕВ: Бандата на циганския барон Начо от „Малашевци” е отвличала и изнудвала възрастни хора

Иван ГЕШЕВ: Бандата на циганския барон Начо от „Малашевци” е отвличала и изнудвала възрастни хора

Акцията на Специализираната прокуратура е против имотната мафия

Прес­тъп­ната група на Начо от “Малашевци“, която се е занимавала с имотни измами, е отв­личала и изнуд­вала въз­рас­тни хора, обяви заместник-главният прокурор Иван Гешев. Както е извес­тно, преди ден ГДБОП и Специализираната прокуратура обг­радиха столич­ния квар­тал “Малашевци“, като акцията бе насочена към имот­ната мафия.

Това, което ще ви обяс­ним е досъдебно произ­вод­с­тво, наб­людавано от Специализираната прокуратура, по което прокурорите от Специализираната прокуратура са работили съв­мес­тно с оператив­ните служби на ГДБОП и раз­с­лед­ващи полицаи от същата служба. Става въп­рос за организирана прес­тъпна група, занимаваща се с това, което вие наричате имотни измами и пуб­лично извес­тно определение — имотна мафия. Става въп­рос за група лица от бъл­гар­ски граж­дани от циган­ски произ­ход, които се занимават с отнемане на имоти от въз­рас­тни хора, които селек­тират на базата на това дали има данни за тях, че са зависими примерно от алкохол или че имат психични проб­леми, които почти нямат род­нини и близки хора, уточни още Гешев. Тар­торът на групата е извес­тен като Начо. Схемата за извър­ш­ване на тези имотни измами е след­ната — зад тази група работят около 45 лица, да ги наречем “бушони“. Те в предишен период също са пос­т­радали от дей­ността на тази група и са им взели имотите и апар­тамен­тите и в момента работят за тях за дребни пари. Живеят по фур­гони, на улицата, допълни още Гешев. Той обясни, че, след като групата локализира въз­рас­тни хора и след като ги зат­вори за определен период в къща, която е наб­лизо и ги принуди с физическо и психическо насилие да се съг­ласят да прех­вър­лят един­с­т­вените си пос­ледни имоти, после се изпол­з­ват тези “бушони“ на тяхно име да бъдат прех­вър­лени имотите. Т.е. те ги изпол­з­ват като под­с­тавени лица, комен­тира Гешев. Той обясни, че въз­рас­т­ните хора, останали без имоти, са изх­вър­лени на улицата и да се оправят кой както може. Това е схема на извър­ш­ване на прес­тъп­ление, което е типична и се извър­шва от лица с нисък социален статус или част от определени общ­ности. Това и типичен биз­нес на определен кръг хора. Има няколко групи в София, които се занимават дълги години с такова нещо, с такива прес­тъп­ления, допълни още заместник-главният прокурор. Гешев изтъкна, че по това досъдебно произ­вод­с­тво става дума за три случая, а други три случая са предот­в­ратени от МВР, комен­тира Дир.бг.