Корнелия Нинова подкрепи Стефан Сабрутев за кмет на Смолян

Корнелия Нинова подкрепи Стефан Сабрутев за кмет на Смолян

Промяната е във вашите ръце, ние ще градим социални общини, заяви в родопския град лидерката на социалистите

“Много хора се питат– с какво нашата политика е по-различна от тази на  опонентa ни. Има огромна раз­лика. Те отдават комунал­ните услуги на кон­цесионери. Ние– на общин­ски дружес­тва. Резул­татът от нашите дейс­т­вия е, че вие ще плащате по-ниска цена на водата, нап­ример. Те продават общин­ски имоти, пасища и гори. Ние ги  внасяме като апор­тна вноска в общи пред­п­риятия с биз­неса. Резул­татът е раз­витие на мес­тно произ­вод­с­тво, работа и приходи за общината. Те увеличават мес­тни данъци и такси. Ние– не. Даже освобож­даваме от такси дет­с­ките градини. Правител­с­т­вото раз­дава природ­ните ресурси на общините за пол­з­ване или кон­цесии на приб­лижени. Ние смятаме, че всяка община трябва да стопанисва и управ­лява минерал­ните води, пещери и други природни богат­с­тва сама.“ Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова пред жителите на град Смолян. Тя бе в планин­с­кия град, за да под­к­репи кан­дидата за кмет на общината, издиг­нат от „БСП за Бъл­гария”, Стефан Саб­рутев и кан­дидатите за общин­ски съвет­ници от лис­тата на левицата. Кор­нелия Нинова добави, че част от социал­ната община е и здравеопаз­ването, което е в тотален колапс. Тя заяви, че дър­жав­ните и общин­ски бол­ници трябва да бъдат лечебни заведения, а не тър­гов­ски дружес­тва . Нинова бе категорична, че за да се случат всички тези пред­ложения, е важно да се раз­вие мес­т­ната икономика. „В нашите прог­рами е записано, че кметовете ни ще съз­дадат условия на фир­мите, като на първо място намалят мес­т­ните данъци за тях. Правител­с­т­вото делегира задъл­жения на общините, без да им дава дори един лев, за да ги изпъл­няват. Затова много от тях решават да увеличат мес­т­ните данъци и такси. Нашите кметове обаче няма да го нап­равят, а ще заложат на съз­даването на общин­ски пред­п­риятия, които да изпъл­няват поръч­ките по-евтино, но качес­т­вено и ще спрат краж­бите“, добави Нинова.  

 

Промяната в Смолян е във вашите ръце и аз вяр­вам, че тук можем да се поз­д­равим с победа след изборите на 27-ми октом­ври“, заяви още Кор­нелия Нинова и призова жителите на Смолян да гласуват с № 56. Тя беше пос­рещ­ната в Смолян и Чепеларе с родоп­ски песни и каба гайди.

Кмет­с­т­вата да имат самос­тоятелен бюджет, категорични са от БСП

ЗЕМЯ припомня, че по време на обикол­ката си в под­к­репа на кан­дидатите на БСП за кметове Кор­нелия Нинова засегна и други важни въп­роси: „Дой­дох във вашето малко населено място Дунавци,за да ви дам кураж,че не сте заб­равени. Всеки бъл­гарин, където и да живее, има еднакви права на живот, на здравеопаз­ване, на работа и доходи. Нашият кан­дидат за кмет е пред­седател на Национал­ното сдружение на кметове на кмет­с­тва. Заедно с тях от години се борим кмет­с­т­вата да имат самос­тоятелен бюджет, а да не зависят от решенията на кмета на общината. Така и вие ще сте защитени и осигурени”, заяви тя в Дунавци.

“Пред­с­тавям пред вас една инициатива за Северозапада, в която ви моля да се включите. Събират се  под­писи от Видин, Мон­тана и Враца за „Фонд Северозапад”. Сред­с­тва от бюджета да бъдат отделени в специален фонд за раз­витие на Северозапада. Те са за вас, вашите деца и родители. Регионал­ните раз­личия се увеличават. Обез­людяват бъл­гар­ски градове и села. Северозападът тъне в бед­ност и без­пътица“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на среща с жители във Видин. В града тя под­к­репи кан­дидата за кмет на Видин  Любомир Геор­гиев  и кан­дидатите за общин­ски съвет­ници и кметове на населени места. „Скъпи хора, поз­д­равявам ви за енер­гията, която излъч­вате, и волята за победа, в която вяр­вате. Един учител винаги работи за бъдещето, защото работи с деца. Такъв кмет ще бъде Любомир Геор­гиев — управ­ник, който гаран­тира доб­рото бъдеще на Видин”.

Тя отбеляза, че  кан­дидатите за кметове и общин­ски съвет­ници са добро съчетание от опитни е млади и енер­гични хора,които взаимно  се допъл­ват. „Тук сме най-вече, за да под­редим това, което ще нап­равим за Видин.  Нашият най – важен приоритет е социал­ната община. Това за нас означава без­п­латни дет­ски градини, даване на общин­ски жилища на млади семейс­тва, помощ на млади хора да учат, но с уговор­ката след това да се вър­нат тук. А за въз­рас­т­ните хора ще  продъл­жим да нас­тояваме за преиз­чис­ляване на всички пен­сии на пен­сионерите и за Закон за въз­рас­т­ните хора“, обясни Нинова.

Относно темата със  здравеопаз­ването Кор­нелия Нинова  беше категорична, че е наложително  да отпадне тър­гов­с­кият статут на бол­ниците.