Експерт: Прозира популизъм и стремеж към Европа на две скорости

Експерт: Прозира популизъм и стремеж към Европа на две скорости

Директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш зам.-външен министър Любомир Кючуков пред „Фокус”

Самият факт, че това изказ­ване е нап­равено в интервю на крайно дяс­ното списание Valeurs actuelles предиз­виква редица въп­роси. Очевидно това има своя вът­реш­нополитически кон­текст. Между другото в цяла Европа се наб­людава пос­тепенно измес­т­ване на дясно-центристките пар­тии по-надясно, за да спрат изтичане на гласове към край­ната дес­ница. Самият Мак­рон се опитва да се ситуира в политичес­кия цен­тър и неговата пар­тия е част от либерал­ната група „Обнови Европа“. Това е доста изненад­ващо от негова страна. От друга страна в позициите на Мак­рон нерядко прозира сериозна популис­тка ком­понента. Това изказ­ване е по-скоро елемент от този негов политически профил. От друга страна извън вът­реш­нополитичес­кия аспект това изказ­ване се вписва в идеите на Мак­рон за Европа на цен­търа и периферията, Европа на раз­лич­ните скорости. Нещо, което той дос­татъчно активно лан­сира през цялото време, откакто зае президен­т­с­кия пост.

Бъл­гар­с­ката реак­ция е дос­татъчно естес­т­вена. Връч­ването на нота и извик­ването за обяс­нение на френ­с­кия пос­ланик в София, как­вато инфор­мация се появи, е този дип­ломатически инс­т­румен­тариум, който съот­вет­с­тва на нап­равените квалификации. В този смисъл реак­цията на бъл­гар­с­ката дър­жава е дос­татъчно адек­ватна. Би било твърде конюн­к­турно, ако това изказ­ване на френ­с­кия президент се превърне в поле за вът­реш­нополитическа и пар­тийна над­п­ревара в Бъл­гария кой по-бързо и по-остро ще го осъди.

Фран­ция беше водещата дър­жава, която блокира даването на дата за началото на преговорите за двете страни, обвър­з­вайки това решение с цялос­тно преос­мис­ляне на процеса на раз­ширяване и механизма на преговори между ЕС и страните кан­дидатки. Без­с­порно идеята за посещението на пред­седателя на ЕП Сасоли в Северна Македония и Албания е замис­лено като политически сиг­нал за под­к­репа на двете страни. Раз­бира се, това посещение има и свой своеоб­разен ком­пен­саторен харак­тер. Стремеж да се под­чер­тае, че Европа продъл­жава да под­к­репя присъединяването на двете страни и също така да се доп­ринесе за преодоляване на политичес­кото разочарование в тях. Отчитайки също така и прекия дес­табилизиращ ефект, който това решение имаше кон­к­ретно върху репуб­лика Северна Македония. Отказът да се даде дата за преговорите предиз­вика включително пред­с­рочни избори в страната.