Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Смър­тни зап­лахи към пер­сонала и децата от градината в гоцедел­чев­с­кото село Лъж­ница. Млад мъж от сед­мици качва в социал­ните мрежи видео пос­лания със закани за насилие върху част от служителите на дет­с­ката градина. Хората са много притес­нени, защото, според тях, агресията на младия мъж може да зас­тигне децата им, комен­тира „Нова телевизия”. В клиповете мъжът нед­вус­мис­лено говори за смърт, кръв и убийс­тва. Все още не се знае дали Шабан Мей­миш има психично заболяване. Хората в селото се съб­раха пред дет­с­ката градина с призив за повече мерки за безопас­ност за децата им. Зап­лахите започ­нали преди две сед­мици. Пър­воначално гневът бил насочен към дирек­тор­ката на градината. След това заканите продъл­жили, но вече към учителите и децата. „През пет минути има видеок­лип­чета със зап­лахи. Не мога да раз­бера, защо са насочени към мен и децата, а след това и към пер­сонала. Не знам какви са обвиненията към мен и защо зап­лашва децата, заяви дирек­торка Нефсе Кой­нар. Родителите също са много изп­лашени от случ­ващото се. Те нас­тояват да се вземат някакви мерки срещу мъжа. Според близ­ките на Шабан обаче той не би посег­нал нито на децата, нито на дирек­тор­ката. Те смятат, че Шабан пуска клип­четата със зап­лахите, само защото се е ядосал на нещо. Мъжът беше задър­жан вчера в 5 РУП на полицията в София. До преди месец Шабан Мей­миш не е имал никакви противооб­щес­т­вени прояви. В началото на октом­ври заминал за Украйна, където тряб­вало да работи в строител­с­т­вото.