Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Евродепутатът Цветелина Пен­кова пов­дигна темата за двой­ния стан­дарт при храните  на заседание на Комисията по вът­решен пазар и защита на пот­ребителите.  Съв­мес­т­ният изс­ледовател­ски цен­тър (JRC) пред­с­тави док­лада си относно раз­работената и хар­монизирана методология за под­бор и анализ на храните. “Отбелязах, че това е крачка нап­ред за премах­ването на двой­ните стан­дарти, но наб­лег­нах и на факта, че акцен­тът в законодател­ните инициативи трябва да е върху качес­т­вото на пред­лаганите продукти, а не върху вкусовите пред­почитания на пот­ребителите”, отбеляза Пен­кова. Комисията ще отпусне бюджет от 1,26 милиона евро на пот­ребител­ски организации, за да под­помогне тес­т­ването на продукти и иден­тифицирането на лоши прак­тики. “Продъл­жавам активно да следя и работя по темата.” заяви пред­с­тавителят на Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП.