В четвъртък ВСС отново ще гласува за Иван Гешев

Пов­тор­ното гласуване за кан­дидата за главен прокурор на Бъл­гария Иван Гешев във Вис­шия съдебен съвет ще стане в чет­вър­тък. Това става ясно от днев­ния ред на ВСС, съобщи БНТ. Тогава Пленумът на Вис­шия съдебен съвет ще проведе заседание, на което ще раз­г­леда указа на президента от 7 ноем­ври и ще проведе пов­торно гласуване, е записано в днев­ния ред на заседанието. Президен­тът Румен Радев върна избора на Гешев с мотива, че не е имало истин­ско със­тезание между кан­дидати. Иван Гешев беше изб­ран на 24 октом­ври с 20 гласа “за“ и 4 “против“. Меж­дув­ременно досегаш­ният главен прокурор Сотир Цацаров припомни пред „Дарик радио”, че е казал как ще пос­тъпи – ще гласува отново „за“ кан­дидатурата на Иван Гешев за негов замес­т­ник.

До необ­ходимостта от пов­торно гласуване се стигна, след като президен­тът Радев отказа да издаде указ за наз­начаване на Гешев начело на дър­жав­ното обвинение, въп­реки че бе изб­ран с убедително мнозин­с­тво от 20 на 4 гласа от кад­ровиците. На въп­рос дали е въз­можно да се стигне до нов дебат по време на заседанието, Цацаров отговори, че въп­росът не е дали той допуска такава хипотеза, а дали Кон­с­титуцията и законът я допус­кат. Отговорът е – не!. Ето защо процедурата пред­вижда един­с­т­вено прег­ласуване на кан­дидатурата на Иван Гешев.