Борисов нареди, уволниха директора на болницата в Пазарджик

Борисов нареди, уволниха директора на болницата в Пазарджик

Пълна проверка започва в пазар­джиш­ката бол­ница, след като по раз­пореж­дане на премиера Бойко Борисов дирек­торът на Многоп­рофил­ната бол­ница за активно лечение д-р Васил Въл­чев бе увол­нен. Още през изминалата сед­мица минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев е изп­ратил писма за свик­ване на Общо съб­рание на лечеб­ното заведение, за да бъде извър­шена промяната в управ­лението на бол­ницата, съоб­щиха от здрав­ното минис­тер­с­тво, цитирани от „Нова телевизия”. До избора на нов дирек­тор в МБАЛ-Пазарджик ще бъде наз­начен прокурист. Здрав­ният минис­тър е поис­кал Национал­ната екс­пер­тна лекар­ска комисия да нап­рави проверка на ТЕЛК решенията, които са издадени от комисиите в МБАЛ-Пазарджик. Изпъл­нителна аген­ция „Медицин­ски над­зор” започна пълна проверка на лечеб­ното заведение. Всичко това се случва след раз­с­лед­вания на жур­налиста Васил Иванов от телевизията, които раз­к­риха как двамата шефове на ТЕЛК комисии в бол­ницата имат пожиз­нени решения за заболявания, а дирек­торът дава зап­лата от 57 000 лв. на кар­диолог, който пос­тавя стен­тове на здрави хора. Вед­нага съм раз­поредил на Ананиев да го маха и вече трябва да са го увол­нили. Аз не търпя, знаете… при мен вед­нага оставка и отива на съд или на как­вото и да било там, комен­тира премиерът Борисов.

Браво на раз­с­лед­ващите жур­налисти на Нова! Всяка сед­мица все по-силни. Пол­зата от вас за общес­т­вото е много голяма. Недоумявам как може да има тол­кова нагли раз­бой­ници в род­ното здравеопаз­ване. Крайно време е да спрем да ги тър­пим!!!“, написа Кирил Домус­чиев във Фейс­бук.