Корнелия Нинова към кметовете на БСП: Поклон пред усилията и стоицизма ви!

Корнелия Нинова към кметовете на БСП: Поклон пред усилията и стоицизма ви!

Вашите усилия в тази кампания дадоха надежда, че нашите ценности могат да обединяват и побеждават силните на деня, написа лидерката на социалистите

Уважаеми изб­рани кметове и общин­ски съвет­ници от левицата, 

Пок­лон пред усилията, труда ви и стоицизма да водите поч­тена кам­пания със сърце и мисъл за всички хора. Устояхте на без­п­рецеден­тен натиск, сплаш­вания и провокации. Труд­ното мина. Пред­с­тои по-трудното — да оправ­даете надеж­дите и очак­ванията на своите съг­раж­дани. Имате нашата под­к­репа“. 

Това казва лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в писмо, изп­ратено до всички новозиб­рани кметове и общин­ски съвет­ници на БСП.

Ето пъл­ният текст на пис­мото на Нинова:

Уважаеми другари,

Заедно преминахме през една от най-ожесточените и трудни кам­пании за избор на мес­тна власт. Благодаря ви от сърце!

Благодаря ви, че бяхме заедно — единни и под­к­репящи се.

Важ­ното от тези избори не са само увеличените позиции на БСП по места, спечелените градове, сред които и облас­тни цен­т­рове. 

Показахме на себе си и на цялото общес­тво, че мотивацията и вдъх­новението на социалис­тите не зависи от пар­тий­ната суб­сидия. Вашите усилия в тази кам­пания дадоха надежда, че нашите цен­ности могат да обединяват и побеж­дават сил­ните на деня.

​Уважаеми изб­рани кметове и общин­ски съвет­ници от левицата,

Пок­лон пред усилията, труда ви и стоицизма да водите поч­тена кам­пания със сърце и мисъл за всички хора. Устояхте на без­п­рецеден­тен натиск, сплаш­вания и провокации. Труд­ното мина. Пред­с­тои по-трудното — да оправ­даете надеж­дите и очак­ванията на своите съг­ражадани. Имате нашата под­к­репа.

​Уважаеми кан­дидати на левицата,

Не всички от вас ще заемат места в мес­т­ната власт, въп­реки че го зас­лужавате. Раз­бирам разочарованието ви, но не се отчай­вайте! Вашето старание няма да бъде заб­равено. Вие сте богат­с­т­вото на пар­тията. Имаме нужда от вашата енер­гия и сила. Промяната е трудна и бавна, но пътят е верен и трябва да го продъл­жим заедно”, се казва в обръщението на Кор­нелия Нинова.

На всички вас пожелавам от сърце здраве и много успехи, които да пос­тиг­нем единни. На добър час!