Цветелина Пенкова: За да преодолеем евроскептицизма ЕС трябва да се промени

Цветелина Пенкова: За да преодолеем евроскептицизма ЕС трябва да се промени

Членът на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент Цветелина Пен­кова взе учас­тие в граж­дан­ски форум на тема: “Ще дадат ли обновените европейски инс­титуции нов импулс на европейс­кия проект?“. На форума, организиран от Съюза на европейс­ките федералисти и Европейс­кото младежко движение съв­мес­тно с Бюрото на ЕП, тя изтъкна, че резул­татите от изборите за Европейски пар­ламент през май са показали, че темата за еврос­кеп­тицизма не е тол­кова силна. “Позитив­ната вълна се усети, но все още има нужда от реформи и промяна, както в страните членки, така и в рам­ките на ЕС“, заяви пред­с­тавителят на Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП. Пен­кова добави, че европейс­ките инс­титуции трябва да са по-близо до граж­даните, за да продължи бъдещото раз­витие на съюза и за да се въз­с­танови чув­с­т­вото за справед­ливост. Цветелина Пен­кова засегна и темата за раз­ширяване на ЕС: “Зададе се негативна нотка при ситуацията със Северна Македония и Албания. Европейс­кият пар­ламент ясно под­к­репя необ­ходимостта от раз­ширяване. Важно е да не заб­равяме, че в момента съюзът фун­к­ционира в условия на несигур­ност, в условията на Брек­зит“. Тя изрази надежда през след­ващата година да има по-ясни и позитивни сиг­нали по този въп­рос. „Най-важно е да продъл­жим политиката за младите хора. Нашата насока трябва да е в три основни елемента, а именно споделена отговор­ност, рас­теж и равен­с­тво“, завърши  Цветелина Пен­кова.