„Икономист”: Управляващата коалиция в България ще се разпадне

„Икономист”: Управляващата коалиция в България ще се разпадне

Няма да въведем еврото скоро, инвестициите намаляват, туризмът се срива, са част от изводите на авторитетното британско списание

Тази управ­ляваща коалиция в Бъл­гария няма да издържи до след­ващите избори през май 2021 г. и пред­с­тои пред­с­рочен пар­ламен­тарен вот, най-вероятно след поканата за влизане в т. нар. чакалня на еврозоната.

Това са част от прог­нозите на “Икономист интели­джънс юнит“ — анализатор­с­кото звено на групата “Икономист“, за раз­витието на Бъл­гария до 2024 г., цитирани от Associated Press и „Епицен­тър”.

Според авторитет­ното списание това нап­режение няма да пос­тави под въп­рос основни елементи като валут­ния борд, данъч­ната политика, раз­витието на инф­рас­т­рук­турата, финан­совия над­зор или опитите да се подобри образованието, каз­ват авторите.

Според “Икономист“  Бъл­гария няма да въведе еврото до средата на след­ващото десетилетие. Те предуп­реж­дават, че икономиката на Бъл­гария вече изпитва някои проб­леми още преди реално да е започ­нал очак­ваният период на продъл­жителен бавен рас­теж в Европа.

Според “Икономист интели­джънс юнит“ нас­тоящата година ще завърши с доста добър рас­теж от 3.6% от БВП, но и обяс­няват, че той се дължи основно на вът­реш­ното час­тно пот­реб­ление, под­к­репено от вдигането на номинал­ните зап­лати и солид­ните правител­с­т­вени раз­ходи (ръст от 3.9% за 2019 г.) на фона на намаляващи инвес­тиции.

Преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции няма да се подоб­рят чув­с­т­вително — при прог­нозни 1.5 млрд. долара за 2019 г. те ще са 1.3 млрд. догодина, 2 млрд. през 2021 г. и след това ще останат на ниво около 2.1 млрд. долара до края на 2024 г.

Повишаването на зап­латите и цените на енер­гията и горивата в Бъл­гария са посочени сред основ­ните причини за бър­зото увеличаване на инф­лацията — до средно 2.4% за 20172018 г. след тригодишна деф­лация през 20142016 г. Очак­ването е за инф­лация от 2.9% за 2019 г. и задър­жане около това ниво (средно 2.8%) за 20202024 г. Износът рязко се забави (-2.5% на годишна база) през второто тримесечие основно заради слаб турис­тически сезон и зат­руд­нения в глобал­ната тър­говия. Инвес­тициите, на които се дъл­жеше рас­тежът през 2018 г., този път са по-малко, включително защото бан­ките имат повишени нива на необ­с­луж­вани кредити, а ком­паниите извън финан­совия сек­тор са ограничени от високи нива на зад­лъж­нялост.