Манолова: Шамарът, който хората са ударили на управляващите на изборите в София, още звънти

Манолова: Шамарът, който хората са ударили на управляващите на изборите в София, още звънти

За кого е шун­ката в Бюджет 2020? Не и за хората с увреж­дания, не и за май­ките, на които май­чин­с­т­вото за пета година остава 360 лева, а в София 7000 деца са извън яслите и градините, не и за воен­ноин­валидите и хората с нас­лед­с­т­вени пен­сии, които пак остават ощетени, не и за медицин­с­ките сес­три

За кого е шун­ката в Бюджет 2020? За приятел­с­ките кръгове отново, не и за хората с увреж­дания, които бяха ощетени, не и за май­ките, на които май­чин­с­т­вото за пета година остава 360 лева, а в София 7000 деца са извън яслите и градините, не и за воен­ноин­валидите и хората с нас­лед­с­т­вени пен­сии, които пак остават ощетени, не и за медицин­с­ките сес­три, на които се обяс­нява, че има 400 млн. лв. повече в бюджета, но тех­ните зап­лати не се пипат. Миналата година парите бяха с 500 млн. лв. повече и кой техен проб­лем се реши?”

Това каза в сут­реш­ния блок на БНТ Мая Манолова на въп­рос на водещата, като визираше определението на пред­седателя на бюджет­ната комисия в пар­ламента Менда Стоянова от ГЕРБ, че бюджетът за 2020 г. бил “пица с шунка“.

По думите на Манолова в бюджета за 2020 г. няма пари и за машин­ното гласуване, за да се под­гот­вят изборите в началото на 2021 г.

Властта пак ще излъже хората.

От 2020 г. трябва да се гласува само с машини, без хар­тиени бюлетини, в сек­циите с над 300 души население, но машинно гласуване пак няма да се въведе, защото не са заложени пари за машини в бюджета от правител­с­т­вото“, обясни тя.

Призовавам депутатите между двете четения на Закона за дър­жав­ния бюджет да внесат допъл­нения, така че да се осигурят машините — независимо дали ще се купуват, или ще са под наем, както преди“, каза Манолова.

Тя заяви също, че шамарът, който хората са ударили на управ­ляващите на изборите в София, още звънти.

Новият стар кмет е изб­ран с под половината от гласувалите и едва с 20% от имащите право на глас.

Видяха се реп­ресията, натис­кът, безоб­разията, краж­бите, манипулациите и зап­лахите, които ГЕРБ изпол­з­ваха на тези избори“, каза Мая Манолова. И това издава страх, комен­тира тя.

Тя припомни, че за обид­ните квалификации, които е нап­равил премиерът Бойко Борисов за хората от Волуяк, два дни преди края на кам­панията, Манолова е завела иск в съда срещу Бойко Борисов, като припомни, че премиерът в свое интервю определи хората от Волуяк като “роми, с които Манолова правила уйдурма“ и ги набеди в учас­тие в купуване на гласове.

Поведението на г-н Борисов издава страх — страх, че хората се обединиха в София срещу еднолич­ната му власт. За него няма проб­лем да влезе в пар­ламента и след 5 минути пред­седателят да е увол­нен, нито да свали прозореца на джипа си и да раз­дава милиони от него. Ето това е еднолич­ната власт, срещу която хората се съб­раха“, каза Манолова.

Попитана за нейна пар­тия, Мая Манолова отговори: “Няма да правя пар­тиен проект“.

Тя обяви, че до сед­мица ще обяви новата си инициатива, която нарече „граж­дан­ска плат­форма”.

Манолова я определи като “място за общи каузи, на което хората няма да се делят на десни и леви“. Проб­лемите на граж­даните не са десни и леви, а са с правата им, със свободата на словото, с качес­т­вото на демок­рацията, с чес­т­ната бизнес-среда и дос­тъпа до пуб­лич­ните ресурси, с доходите и справед­ливостта, под­черта Манолова.

Нашата организация ще сезира меж­дународ­ните органи и инс­титуциите у нас за нес­п­равед­ливости и нарушения“, обяви още тя за бъдещия си проект, като допълни, че той ще се основава на граж­дан­с­кия кон­т­рол и граж­дан­с­кия натиск в полза на обик­новените хора и решаването на тех­ните проб­леми.

Тя съобщи още, че и два пъти в месеца заедно с други юристи ще предос­тавя без­п­латна правна кон­сул­тация, чрез адвокат­с­ката си кан­тора, за граж­дани и ще продължи да се бори за тех­ните интереси и права.

Манолова обясни също, че тя и екипът й са внесли жалба до ВАС чрез ОИК с 14 класьора доказател­с­тва за манипулации на вота и злоупот­реба с избор­ните книжа и гласа на граж­даните.

Според Манолова

има 4 вида злоупот­реби, описани в доказател­с­т­вата

и добави, че в интер­нет екипът й започна петиция за касиране на вота с пет искания за промени в избор­ните правила. От една страна проб­лем са избор­ните списъци, от които над 100 хиляди души са изчез­нали между двата тура, а властта е нарекла това “тех­ническа грешка“, посочи Манолова.

Тя призова за въвеж­дане на активна регис­т­рация, за да се изчис­тят избор­ните списъци от “мър­тви души“, като припомни, че за 500 хиляди “мър­тви души“ е приз­нал самият шеф на “Инфор­мационно обс­луж­ване“.

Втората група нарушения са в избор­ните протоколи, които са поп­равяни и манипулирани, като оригиналите са раз­лични от тези, пуб­ликувани в сайта на ЦИК. Тя посочи, че има редак­тиране, зад­рас­к­ване, поп­равяне, протоколи без фаб­рични номера, под­менени протоколи в 60% от сек­циите, според провер­ката нап­равена от екипа й. Само в ром­с­ките сек­ции няма грешки в протоколите, 90% от тях изб­раха г-жа Фан­дъкова за кмет и гласуваха за властта. Хората, които живеят най-бедно и са с най-ниско образование, тоест, под­к­репиха властта, каза тя.

Третата група нарушения тя очерта в огром­ния брой недейс­т­вителни бюлетини, чиито процент е много над сред­ния за ЕС — над 15% са те у нас, а сред­ният процент за ЕС е 23%.

Като чет­върта група нарушения Манолова посочи организацията на избор­ния процес, купуването на гласове, кор­поратив­ния вот, впис­ването на над 7000 души, от страни в ЕС, които уж са подали дек­ларации, че ще гласуват, а реално гласували са едва 44 души. Манолова не отрече, на въп­рос на водещата, че от името на тези хора вероятно е гласувано, без те да знаят.

Тя се обяви и за ясни правила за екзит-половете и тях­ното обявяване. „Цял ден, в деня на вота, социологически аген­ции и медии обявяваха фал­шиви данни за 1214-16% раз­лика между кан­дидатите и това отказа хората да отидат да гласуват“, каза Манолова, като допълни, че раз­ликата реално е била 4% и тя и екипът й ще нас­тояват за въвеж­дането на ясни правила и сан­к­ции за подобна манипулация срещу граж­даните.