Станислав Владимиров: Ръководството на ВиК в Перник трябва да понесе отговорност 

Станислав Владимиров: Ръководството на ВиК в Перник трябва да понесе отговорност 

“Обемът на язовир „Студена” е основ­ният индикатор за това да се пред­п­риемат мерки за влизане във воден режим. Тези мерки са изк­лючително болез­нени, но и изк­лючително належащи“. Това каза кметът на община Пер­ник Станис­лав Владимиров пред БНТ. Той добави, че проб­лемът е от месеци и е бил под­ценен от ръковод­с­т­вото на ВиК. „Особеността на язовир „Студена” е, че не може да поеме дълги периоди на суша, както други язовири. Още от началото на годината е ясно, че обемът, който да дава спокойс­т­вие и добра пер­с­пек­тива за цялата година, не е наличен”, каза още кметът на Пер­ник. Той комен­тира, че тези „чер­вени лампи”, които светят още от началото на годината е тряб­вало да под­с­кажат на ръковод­с­т­вото на ВиК, че се задава сериозен проб­лем. „Оттокът е бил кон­с­тан­тен — около  2,2 млн. кубика вода, въп­реки че обемът на язовира не е бил такъв, че да дава спокойс­т­вие. Може би затова, от месеци в Пер­ник има скрит воден режим и има квар­тали на града, които нямат нор­мално водоподаване”, каза още Станис­лав Владимиров. Той заяви, че ВиК дружес­т­вото е гаран­тирало, че след началото на режим­ното водоподаване и във високите квар­тали вода ще има, затова ще чака инфор­мация, дали това е така.

Не се съг­ласих с режима на ВиК защото той не е удобен за пер­ничани. Режимът, който пред­лагат, може да унищожи цели сек­тори от мал­кия и среден биз­нес, ако не е нап­равен добре”, обясни Станис­лав Владимиров. Той добави, че очаква няколко варианта за воден режим, които да предос­тави на пер­ничани и да се пред­п­риемат належащите стъпки. „След като е ясно, че трябва да минем на воден режим, на пер­ничани трябва да бъде предос­тавена пълна инфор­мация”, категоричен бе кметът на общината. 

Владимиров припомни, че още преди два месеца е алар­мирал минис­тър Петя Аврамова, че нивото на водата в язовира намалява, а тогава там е имало около 10 млн. кубика. Той каза още, че се прави и вът­решна проверка за това как е стопанис­ван язовирът.