За първи път от 24 години се спира тенденцията БСП да получава по-ниски резултати на местния вот

За първи път от 24 години се спира тенденцията БСП да получава по-ниски резултати на местния вот

За кметовете на Коалиция „БСП за Бъл­гария” са гласували над 650 хиляди бъл­гар­ски граж­дани (при 650 000 невалидни бюлетини) — с близо 100 хиляди повече в срав­нение с 2015 година, се посочва в политичес­кия док­лад на Кирил Доб­рев

“Входът на БСП за мес­т­ната власт е през облас­т­ните градове“. Това е един от изводите, който отбеляза зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев по време на днеш­ното заседанието на Национал­ния съвет на пар­тията. Като пред­седател на Национал­ния предиз­борен щаб той нап­рави анализ и оценка на изминалите мес­тни избори. Според отчета за кметовете на Коалиция „БСП за Бъл­гария” са гласували над 650 хиляди бъл­гар­ски граж­дани, което е с близо 100 хиляди повече в срав­нение с 2015 година. БСП спечели изборите на първи тур в 35 общини, яви се на балотаж в 57, от които спечели – 24, както и 4-те облас­тни града – Благоев­г­рад, Пер­ник, Раз­г­рад и Русе. В градовете с районно деление левицата се яви на балотаж в 4 вар­нен­ски, 2 плов­див­ски и 10 района на столицата, като от тях спечели софийс­ките “Изг­рев“ и “Младост“. През 2015-та година БСП е била на балотаж в 3 софийски и 2 вар­нен­ски района, но няма спечелен нито един.

За първи път от 1995 г. се слага край на тен­ден­цията БСП да получава по-ниски резул­тати на мес­тни избори в срав­нение с всеки пред­ходен — това се посочва в един от изводите на док­лада, пред­с­тавен от Доб­рев днес. “ГЕРБ и ДПС, в ком­бинация с икономически субекти, успяват бук­вално да прев­земат мал­ките общини с население до 10 хиляди човека. И ако БСП в началото на прехода беше пар­тия, която печелеше именно селата и мал­ките общини, входът днес на БСП в мес­т­ната власт е през големите общини и облас­тни цен­т­рове, където зависимостта на хората е по-малка и те гласуват свободно“ — под­черта Кирил Доб­рев. Той допълни, че сим­биозата между ГЕРБ и ДПС при бук­вал­ното раз­п­ределяне на мал­ките и средни общини, скоро ще обез­с­мисли мес­т­ните избори. “Тук е ролята и мяс­тото на БСП – заедно с хората да спрем този начин на печелене на избори, защото се страхувам, че след 4 години от избори няма да има смисъл. Ако не пресечем тази тен­ден­ция, не само ние като пар­тия, но и като общес­тво, се опасявам, че след­ващият път общините, попад­нали чрез схеми между пар­тията на управ­ляващите и ДПС, ще бъдат повече“ — под­черта зам.-председателят на БСП.

В своя док­лад Доб­рев посочи още, че

през пос­лед­ните 3 години се забелязва положителна тен­ден­ция, която касае младите хора

и желанието им да се иден­тифицират с левицата. “Тези избори бяха показателни за това – имахме доста кметове под 35 години, а в лис­тите ни се наб­людава сериозно под­м­ладяване. И то реално. Защото младите, новите– вече са общин­ски съвет­ници, а не пъл­неж в лис­тите”, допълни Кирил Доб­рев и даде примери с Нови Пазар, Хас­ково, Дряново и други общини. “Изчетох и изг­ледах по медиите всич­ките ви бляс­кави изяви през пос­лед­ните две сед­мици. Чес­тно, Положих много усилия да изчета и изг­ледам някои интер­вюта док­рай. Чух как БСП бележи спад в своите резул­тати, губи „ключови крепости” и затова реших да акцен­тирам върху срав­ненията“, започна изложението си Доб­рев, обръщайки се към т.нар. вът­решна опозиция, която му иска остав­ката, заедно с Нинова и цялото ИБ зарази това, което те наричат “провал на мес­т­ните избори“.

“На тези анализатори, които се опит­ваха да срав­няват Европейс­ките избори с мес­т­ните и с тези за пар­ламент, та дори президен­т­ски – искам да кажа нещо, което съм научил от другарите Дъбов и Узунов (бивши зам.-председатели и организационни сек­ретари на ИБ на БСП – бел. ред.), които са мои мен­тори в организацион­ната работа. Да срав­няваш мес­тни с европейски, пар­ламен­тарни с президен­т­ски избори, е все едно да срав­няваш ябълки с домати и круши с крас­тавици. Всеки избор е специфичен и носи със себе си определен заряд и раз­лично фраг­мен­тирано политическо прос­т­ран­с­тво“, продължи Доб­рев.

“Няма да се бия в гър­дите с този резул­тат и да обяс­нявам колко сме над­с­кочили 2015-та година, тогава БСП беше в тол­кова тежко със­тояние, че не е трудно да бъде над­с­кочена. Въп­реки това днес продъл­жава да има общини, в които потъването не спира. Имах въз­мож­ност да кажа и пуб­лично, че в Национал­ния предиз­борен щаб не сме доволни от резул­татите“, посочи шефът на предиз­бор­ния щаб на БСП.

“Очак­вахме още 2 облас­тни града — Ловеч и Шумен. Искам да кажа, че резул­тата ни в Шумен е въп­реки ДПС и другарят Дъбов много добре знае, а в Ловеч съм убеден, че ние спечелихме изборите. Съжалявам, че кан­дидатът ни се отказа да жалим с изк­лючително лични мотиви.

Очак­вахме поне още 10 общини, където не просто губим с малко, а ни обраха и излъгаха, където

имаше емоция за промяна, но и огромен силов и икономически натиск за запаз­ване на статук­вото.

Там бит­ките бяха на живот и смърт – Дуп­ница, Белово, Горна Оряховица, Вър­шец, Радомир, Долни Дъб­ник, Хисаря, Силис­тра.

Като казах Силис­тра – там имаме огромен ръст на гласовете между първи и втори тур. На първи тур кметът на ГЕРБ не можа да го спечели само с около 300 гласа, на втория тур Мом­чил Неков тол­кова вдигна под­к­репата си, че загуби с по малко от 1000 гласа и то от ром­с­ките сек­ции, които бяха впрег­нати по спеш­ност и спечели в града, припомни Кирил Доб­рев.

Наложително е Пар­тията на европейс­ките социалисти да вземе отношение по въп­росите с чес­т­ността на избор­ния процес в Бъл­гария, допълни Доб­рев, цитиран от прес­цен­търа на БСП. От левицата призовават пар­тиите от политичес­кото си семейс­тво да инициират пуб­лична дис­кусия на европейско ниво по темата с учас­тието на дър­жав­ните инс­титуции като реп­ресивни инс­т­рументи и намесата им политичес­кия живот на страната извън тех­ните правомощия. “Това е един от начините, по който ще можем да дадем сиг­нал и да нап­равим крачка в посока предот­в­ратяване на тези порочни прак­тики. За пореден път на избори се наб­людава намеса от страна на МВР и други дър­жавни инс­титуции в процеса, която е в полза на управ­ляващите. “Приема ли ПЕС за нор­мални избор­ните прак­тики в Бъл­гария и с какво може да доп­ринесе те да бъдат преодолени? “ — попита Доб­рев. Той под­черта, че БСП трябва да ангажира и целия си юридически и екс­пер­тен потен­циал, с който да под­помогне ПГ на “БСП за Бъл­гария“ при изработ­ването на законодателни тек­с­тове, които да променят и дори спрат в зародиш прак­тиките, които опорочават избор­ния процес. “Това трябва да стане незабавно преди след­ващите национални избори“, допълни заместник-председателят на левицата. Социалис­тите обмис­лят организирането на редица пуб­лични дис­кусии в тази посока, където да бъдат поканени и пред­с­тавители на граж­дан­ски и неп­равител­с­т­вени организации, които следят от години избор­ния процес. “650 хиляди са невалид­ните бюлетини. Колко трябва да станат, за да раз­берем, че така повече не може да се продъл­жава? Че този начин на гласуване дефор­мира най-много мес­т­ните изборни резул­тати“, попита присъс­т­ващите Кирил Доб­рев.