Евродепутат: Хората, които завлякоха БСП на дъното, в момента критикуват изборните ѝ резултати

Евродепутат: Хората, които завлякоха БСП на дъното, в момента критикуват изборните ѝ резултати

“Изборът на главен прокурор е законово пред­решен, тъй като президен­тът дейс­тва в условия на обвър­зана ком­петен­т­ност, т.е. той трябва да обнародва това наз­начение. Раз­бира се, той има пос­лед­ната дума да прецени точно как ще се аргумен­тира и дали ще прави някакви изяв­ления. Но Кон­с­титуцията не му дава траек­тория, в рам­ките на която да манев­рира.“ Това комен­тира в предаването “РеАк­тивно“ по Дарик радио Иво Хрис­тов, член на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент. 

Според Иво Хрис­тов бъл­гар­с­кото общес­тво е изпус­нало няколко въз­мож­ности да рес­тар­тира сис­темата : “Имахме избори тази година — мес­тни и европейски. Но граж­даните не излизат да гласуват. Как очак­ват политиците да въз­п­риемат този сиг­нал? След европейс­ките избори бяха изт­рити всички вересии на властта — къщите за гости, апар­тамен­тите с асан­сьори и т.н. Борисов прие резул­татите като опрощение от страна на граж­даните и тутакси им отне демок­ратични права. Бе премах­нато машин­ното гласуване, което даваше въз­мож­ност за някакъв кон­т­рол на обек­тив­ното броене на гласовете и лиши пар­тиите от финан­сиране.“

БСП със сигур­ност бележи голям ръст и той видим във всички параметри — много повече общин­ски съвет­ници, повече кметове. У нас, при този опорочен изборен процес, при тези изборни правила, които лишават опозицията от финан­сиране, този резул­тат без съм­нение е много добър. Тъкмо хората, които зав­лякоха БСП на дъното, в момента са вът­реш­ните критици на избор­ните резул­тати“, комен­тира Хрис­тов. Той допълни, че това е неубедително.

“По времето на Сер­гей Станишев, който твърди, че БСП се е кап­сулирала, пар­тията  управ­ляваше в т.нар. “Тройна коалиция“ и в коалицията на кабинета „Орешар­ски” с поз­натия печален край. Ако това е цената на коалицион­ните споразумения, не мисля, че си струва да бъде плащана“, обясни Хрис­тов. “БСП е точно позиционирана като един­с­т­вена твърда опозиция на властта в момента. Това е един­с­т­вената значима пар­тия, която никога не е била в коалиция с ГЕРБ, за раз­лика от всички останали — включително и онези, които днес протес­тират“, смята бъл­гар­с­кият евродепутат.