БСП иска безплатни лекарства за децата и ДДС от 9% за медикаментите

БСП иска безплатни лекарства за децата и ДДС от 9% за медикаментите

“Приоритетите на БСП в здравеопаз­ването,  както са записани във “Визия за Бъл­гария“, и които раз­г­леж­даме в нашия бюджет за 2020г. са в три основни аспекта. Най-важното е бол­ниците да прес­танат да бъдат тър­гов­ски дружес­тва. Това е в основата на всички проб­леми, които има сферата на здравеопаз­ването. Оттук е проб­лемът и със зап­латите на медицин­с­ките специалисти, и с остой­нос­тяването на клинич­ните пътеки. Лечеб­ните заведения не могат да бъдат тър­гов­ски дружес­тва“. Това заяви по БСТВ народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ Анна Славова.

Тя раз­каза и за другите два основни приоритета на левицата в здравеопаз­ването. “От БСП нас­тояваме за без­п­латни лекар­с­тва за всички деца до 14 годишна въз­раст. Ние сме в дълг към нашите деца“, обясни Славова. Тя изтъкна и другото искане на БСП за намаляване на ДДС върху лекар­с­т­вата на 9%, като под­черта, че страната ни е на едно от пър­вите места по доп­лащане на лечение в европейски мащаб.

Анна Славова комен­тира и проб­лемите на сегаш­ната дет­ска бол­ница , която е един­с­т­вената в страната. “Тази бол­ница не раз­полага с отделение по образна диагностика.Там няма нито скенер, нито  ядрено-магнитен резонанс. Това означава, че много деца  биват пренасяни в студ и сняг по улиците в  колички до съсед­ната бол­ница, за да им бъде нап­равено определено изс­лед­ване. Това е немис­лимо в 21-ви век“, каза народ­ният пред­с­тавител.

Относно изг­раж­дането на новата дет­ска  бол­ница в стара сграда, Славова отбеляза, че са отпус­нати 100 милиона за въз­с­тановяване на сградата, за да стане дет­ска бол­ница и отделно Здрав­ното минис­тер­с­тво кан­дидат­с­тва пред ЕС за още 100 млн. Тя обясни, че по раз­чети една нова дет­ска бол­ница може да излезе около 50 млн. лв. “ Отп­равих запит­ване към Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването да се предос­тави док­лада за със­тоянието на тази сграда, тъй като имам инфор­мация, че има множес­тво проб­леми в кон­с­т­рук­цията й, и е почти невъз­можно дос­т­рояването й. Въп­росът ми към здрав­ния минис­тър е– защо вместо да се изг­ради напълно нова бол­ница за много по-малко сред­с­тва, той продъл­жава да нас­тоява дет­с­ката бол­ница да бъде в стара сграда, на която  пър­вата й копка е нап­равена през 1976г.“, попита Анна Славова.