Корнелия Нинова: Вдигате цената на водата, но вместо инвестиции – легени

Корнелия Нинова: Вдигате цената на водата, но вместо инвестиции – легени

Левицата настоя за изслушване на екологичния и регионалния министър за водната криза, която настъпи в три областни града

В свое изказ­ване от пар­ламен­тар­ната трибуна вчера лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „Както знаете, три области в страната са в режим на вода и водна криза – Пер­ник, Плевен и Ловеч. Пред същата зап­лаха са изп­равени и други области. От регионален, проб­лемът може да стане национален. Вашето обяс­нение е, че няма дос­татъчно валежи и язовирите са празни. Едно раз­с­лед­ване в Пер­ник доказа, че това не е вярно и че през пос­лед­ните години валежите там са доста повече от предишни години, когато не е имало режим на водата. Причините са други — остарялата водоп­реносна мрежа с големи загуби, довеж­дащите водоп­роводи в изк­лючително лошо със­тояние, също с огромни загуби за водата, изпол­з­ването на питейни води за промиш­лени нужди, защото така е по-евтино на определи икономически субекти. Това, което ви каз­вам ще под­к­репим с официални данни от Комисията за енер­гийно и водно регулиране. Тя отчита, че загубата на вода през 2016 година е 60 %. През 2017 расте и стига до 61,24 %. Това са близо 550 милиона куб. м, по данни на НСИ.

В същото време, ремон­тите по водоп­ренос­ната мрежа, според официал­ните данни, са 0,5 %. В пос­лед­ните години пос­тоянно увеличавате цената на водата за хората. От 1 януари тази година в Шумен тя дос­тига до 3.40 лв. Във Варна – 3 лева, в Доб­рич – 3, 35 лева, а във Враца и Мон­тана — самата Комисия по енер­гийно и водно регулиране приз­нава, че цената дос­тига социално непоносими рав­нища и въп­реки това има увеличение. Загубите на водата рас­тат успоредно с повишаването на цената на водата. Събирате повече пари от хората, уж да инвес­тирате във водоп­ренос­ните мрежи и качес­т­вото на водата, но вместо инвес­тиции – те получават легени и кофи, в които да си носят вода. Как ви звучи това в 21 век? Защо се случва това? Защото 10 години правител­с­т­вата на Борисов се отнасят абсолютно без­хаберно към този проб­лем.

Уважаеми управ­ляващи и депутати от ГЕРБ, знаете ли в момента кой от вашето правител­с­тво отговаря за вод­ната реформа? Мъл­чите. Не само, че не знаете кой управ­лява тази реформа, просто реформа няма. Пос­тоянно събирате от хората все повече и повече пари, никакви инвес­тиции, влошено качес­тво на дос­тав­ката и на водата. Подозираме, че това ще се случи и през 2020 година. Отново ще кажете на хората: „За да имате по-добро качес­тво и редовна вода в 21 век, трябва да платите още повече“. Докога така? Нас­тояваме днес тук да дой­дат на изс­луш­ване минис­търът на регионал­ното раз­витие и минис­търът на окол­ната среда. И да кажете какво ще правите – 3 области са в криза, зас­т­рашени са от ще няколко, така ли ще стоите и ще гледате? Ние имаме своите пред­ложения. Ще внесем питане с под­писи за дебати и в рам­ките на тези дебати ще пред­ложим своите промени и дейс­т­вия, които трябва да пред­п­риемете най-накрая, след 10 години. Не си помис­ляйте за ново увеличение на цената на водата, на фона на със­тоянието на водоп­ренос­ната мрежа, на без­хаберието на правител­с­т­вото и на без­силието, което демон­с­т­рирате в момента да се справите с този проб­лем”, завърши Кор­нелия Нинова.