ДПС: Потенциалът на Цацаров е богатство за държавата

След като кан­дидатите за пред­седател на КПКОНПИ внесат кон­цеп­циите си, ще се съберем и ще ги дис­кутираме. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на ДПС Хамид Хамид във връзка с пред­ложението Сотир Цацаров да оглави КПКОНПИ, предаде “Фокус“.

ПГ на ДПС не е обсъж­дала пос­тъпилите вчера две кан­дидатури за заемане на поста пред­седател на КПКОНПИ. След като те внесат своите кон­цеп­ции, ние ще се съберем и ще дис­кутираме кон­цеп­циите на двамата кан­дидати. Няма как да не отбележа и моето мнение и на моите колеги за без­с­пор­ната лич­ност на глав­ния прокурор, за без­с­пор­ния професионализъм и качес­т­вата, които той притежава. Богат­с­тво за всяка дър­жава е да изпол­зва този потен­циал пъл­ноценно и мисля, че КПКОНПИ е мяс­тото, където този потен­циал може да се раз­вие“, заяви Хамид.