Борисов е на официално посещение в САЩ

Борисов е на официално посещение в САЩ

Очаква се тема на разговорите във Вашингтон да са и корупцията и върховенството на закона

Премиерът Бойко Борисов замина на официално посещение в САЩ, където днес ще се срещне с президента Доналд Тръмп в Белия дом. Сът­руд­ничес­т­вото в рам­ките на НАТО и енер­гий­ната дивер­сификация се очаква да бъдат във фокуса на раз­говорите между двамата лидери, съобщи БНР. Бойко Борисов се среща с американ­ски президент в Белия дом за втори път, пър­вия беше през 2012-та — с Барак Обама.

Доналд Тръмп се очаква да пов­дигне въп­роса за внос на американ­ски втеч­нен природен газ в Бъл­гария. В Съединените щати има бум в произ­вод­с­т­вото на втеч­нен газ и се тър­сят нови пазари за износ в Европа и Азия. Очаква се американ­с­кият президент да пов­тори искането си към европейс­ките дър­жави членки на НАТО да увеличат раз­ходите си за отб­рана. В бъл­гар­с­ката делегация учас­т­ват вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев, минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, минис­т­рите на финан­сите и икономиката Владис­лав Горанов и Емил Караниколов.

В навечерието на визитата бив­шия американ­ски пос­ланик у нас Джеймс Пардю пуб­ликува статия в изданието „Хил“, в която насочва вниманието към свободата на медиите у нас. Очаква се тема на раз­говорите във Вашин­г­тон да са и коруп­цията и вър­ховен­с­т­вото на закона.