Идва мека зима

Идва мека зима

Всички световни метеорологични и климатични централи правят тази прогноза за нашия регион

Прик­лючи ноем­в­рийс­ката актуализация на прог­нозите на прак­тически всички метеоцен­т­рали, които издават сезонни прог­нози. Към момента, в срав­нение с предиш­ните поне десетина години, ситуацията е уникална с две неща. Има уникално единодушие сред моделите, което е прецедент, че зимата в голяма част от Европа и у нас ще бъде мека. Вторият акцент, без аналогия през пос­лед­ните години е, че подобно единодушие се запазва от август до нас­тоящия момент. Това значително увеличава “тежестта“ на тези сценарии и с увереност, по-голяма от когато и  да било през пос­лед­ните години може да обоб­щим: зимата най-вероятно ще бъде мека или много по-мека от обичай­ното. Какви бяха у нас пос­лед­ните десетина зимни сезона в тем­пературно отношение? От зимата на 2010/2011 до пос­лед­ната, 2018/20199 зимни сезона, у нас имаше:

–една нор­мална зима, 10/11

–две студени зимни сезона, 2011/2012 — много студен фев­руари, и 2016/2017 с доста студен януари.

–всички останали 6 зимни сезона бяха малко или много по-топли от обичай­ното, а някои — доста по-топли от нор­мал­ното.

За раз­лика от месеците, за които приемаме, че за да бъдат над или под норма, е необ­ходимо сред­ната им месечна тем­пература да бъде съот­ветно с 1 градус по-висока или по-ниска от нор­мал­ната, при сезоните е прието тази летва да бъде 7 десети от градуса. Освен това, дори много мека зима,с 1.52 градуса по-топла от обичай­ното на сезонна база, може в някои райони да бъде и снежна, а и да има студени периоди. Въп­реки това, при тол­кова сериозна сезонна аномалия, очевидно топ­лите периоди ще доминират в пъти над под­нор­мените или казано другояче, от 90 дни зима може и да има десетина дни малко или повече по-студени от нор­мал­ното, но остатъкът ще бъде повече или по-малко около или над­нор­мен. Без да изпадаме в излишни под­роб­ности, раз­г­леж­даме прог­нозите на 5 метеоцен­т­рали. Това са американ­с­ката НОАА и ней­ните под­раз­деления, авторитет­ната и по прин­цип доста кон­сер­вативна британ­ска метеос­лужба УК МЕТ, япон­с­ката  JMA, европейс­кият колос ЕС (да не се бърка с Евросъюза, сък­ращението е от анг­лийс­ката абревиатура на европейски цен­тър за сред­нос­рочни метеоп­рог­нози, за крат­кост ЕС) и нем­с­ките DWD. За региона на Бал­каните прог­нозите на почти всички цен­т­рали съв­падат по уникален начин.

Най-важният акцент в прог­нозите е, пред­с­тоящата през сезона силна актив­ност на Атлан­тика. Според единодуш­ните дъл­гос­рочни сценарии, атлан­тичес­кият цик­лонален кон­вейер ще бъде много активен, като атмос­фер­ното налягане там ще бъде много по-ниско от обичай­ното (което нор­мално и без това е ниско около Ислан­д­с­кия минимум). Южно, Азор­с­кият антицик­лон също ще бъде по-силен от обичай­ното. В ком­бинация, тези два фак­тора ще блокират в голяма степен арк­тичес­ките пенет­рации на юг или казано по друг начин, Арк­тика ще бъде блокирана в себе си, а над Европа често ще доминират преноси на въз­душни маси от запад­ния квад­рант. Като след­с­т­вие, сериозна, студена зима с продъл­жителни ледени периоди на прак­тика ще бъде изк­лючена. Това е така, защото дори при северозападни нах­лувания, как­вито при този сценарий не са изк­лючени, те са кратки, с влажни и час­тично тран­с­фор­мирани въз­душни маси, които са добре струк­турирани във височина, за раз­лика от тези, фор­мирани на североиз­ток около Кар­ско море. В това ще се убедим още в периода между 1 и 6 декем­ври, когато раз­лич­ните моделни сценарии рисуват поне едно студено нах­луване от северозапад: студът нито ще бъде интен­зивен, нито траен, а ако  някъде се образува временна снежна пок­ривка, още след ден-два, ще бъде отнесена от запад­ните или югозападни потоци. За раз­лика от тем­ператур­ните прог­нози, тези за очак­ваните валежни количес­тва не са ясно определени. В раз­лич­ните модели сиг­нал или лип­сва, или превес имат по-сухите сценарии, но тук категорич­ността не е тол­кова голяма. Сух сиг­нал, нап­ример, има при американ­с­кия модел за месеците декем­ври и фев­руари и неут­рален — за януари, на фона на пред­виж­даните над 2 градуса положителна аномалия за цен­т­рал­ния зимен месец и фак­тически сезонен флаг­ман.

От Дир.бг