Пенчо Милков заварил 4, 4 милиона лева дупка в бюджета на Русе

Пенчо Милков заварил 4, 4 милиона лева дупка в бюджета на Русе

Нищо няма да променя в кабинета, защото носи историческа стой­ност. Няма да правя оценка за предиш­ния кмет Стоилов. Аз имам ясна визия как може да изг­лежда Русе и ще прес­лед­вам нея с всяко усилие, което правя“.

Това каза в предаването “Офан­зива“ с Любо Огнянов по Канал 3 новият кмет на Русе Пенчо Мил­ков.

“Ще въз­ложа пълна проверка в общината, имам 6 или 7 работни дни в момента. Дейс­т­вително има проб­леми, решаването им е било отлагано. Големият проб­лем са отчис­ленията в такса битови отпадъци. Тази година сме внесли 3,5 млн., а догодина почти 6 млн. до момента сме съб­рали 17 млн. вече“, сподели той.

“Приходите ни се залагат с 5 млн. по-ниски. Има дупка в бюджета от 4,4 млн. Под­гот­вена е точка за вдигане на данъка върху автомобилите. За момента това е спряно. Обсъж­даме вдигането на такса битови отпадъци, като вариант. Големият проб­лем е стой­ността на отчис­ленията“, каза Мил­ков.

“Заобикаляне на закона е да притежаваш 2000 автомобила. На един бъл­гарин се регис­т­рират стотици автомобили, след които се карат в Румъния. Те не под­лежат на нищо, защото глобите прис­тигат на бъл­гар­ски юридически лица. При нас се получава голям финан­сов проб­лем защото начис­ляваме тези данъци, но не можем да ги съберем, защото нито един румънец няма да дойде да плати данък“, заяви той.

“Шофьорите на чужди автомобили не могат да бъдат глобени в Бъл­гария и те се въз­пол­з­ват, за да нарушават брутално правата на движение. Ще въз­ложа финан­сова инс­пек­ция в общината. Ще се обърна към ком­петен­т­ните органи, за да нап­равят ревизия. Усещането е, че много се крадеше. Управ­лението ми няма да е реван­шис­тко“, комен­тира кметът.

“Не може да се раз­деляме сега, защото пред­ците ни са били раз­делени. Единението е пътя към успеха. Трябва да работим единно“, добави Мил­ков. “Хората в Бъл­гария не живеят добре. Пар­тиите трябва да са водачи, да живеем гордо, да ни сочат като пример. Но това не е така. Да имаш здрава и силна политическа сис­тема е добре. Хората олицет­воряват сис­тем­ните пар­тии. ГЕРБ също се прев­ръща в сис­темна пар­тия“, сподели той. “Изборът е лич­нос­тен, а не само пар­тиен. Социализ­мът е това да изпол­з­ваш ресур­сите съоб­разно интереса на хората. Няма нужда да се сатанизират абревиатури. В БСП има обнов­ление на хора с нови идеи и енер­гийна база“, завърши Пенчо Мил­ков.