Мая Манолова откри безплатна приемна за граждани

Мая Манолова отваря без­п­латна приемна за граж­дани в новия си офис в столицата. Пър­вата приемна ще се проведе в сряда, на 27 ноем­ври, от 10.30 часа.

В сед­мич­ната без­п­латна приемна Манолова ще раз­г­лежда жалби и сиг­нали на граж­дани. Заедно с нея ще работи и екип от юристи, които ще помагат за решаване на проб­лемите, пос­тавени от граж­даните.

Прием­ната се намира на пл. „Славей­ков” в София, на адрес: ул. „Дякон Игнатий” 4, ет. 2.

За запис­ване и повече инфор­мация от 25 ноем­ври, са раз­к­рити след­ните телефони: 0988 15 73 54 и 02/ 421 76 44.

Хората имат своите очак­вания аз да продължа да им помагам. Като адвокат аз вече работя в моята кан­тора. Ще имам обаче и без­п­латна приемна за сиг­нали на граж­дани, които и сега не спират да ми се обаж­дат и да ме тър­сят”, анон­сира по-рано през сед­мицата инициативата си Манолова в свое телевизионно учас­тие.