Корнелия Нинова: Вярвам в невинността на Елена Йончева

Корнелия Нинова: Вярвам в невинността на Елена Йончева

Лидер­ката на БСП поиска от Сер­гей Станишев да инфор­мира ПЕС и европейс­ките социалисти да приемат обща позиция за под­к­репа на жур­налис­т­ката и член на ЕП, чиито имунитет се иска от бъл­гар­с­ката прокуратура

“Вяр­вам в невин­ността на Елена Йон­чева. Депутатите на “БСП за Бъл­гария” в Европейс­кия пар­ламент я под­к­репят единодушно — така, както нап­равихме депутатите в Народ­ното съб­рание в Бъл­гария. Пред­седателят на групата Петър Витанов ще пред­с­тави позицията ни пред групата на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент“. Това написа пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова във Фейс­бук. Тя призова Сер­гей Станишев да запоз­нае лидерите на пар­тиите от ПЕС със случая и да излязат с обща позиция в под­к­репа на Елена Йон­чева.

Обвиненията са абсур­дни, заяви евродепутатът Елена Йон­чева по повод искането за сваляне на имунитета й.

Тя пуб­ликува своята позиция във Фейс­бук. Йон­чева напомня, че процедурата е рутинна в Европар­ламента. И напомня, че е готова да се раз­дели с имунитета си, както го е нап­равила като депутат в бъл­гар­с­кия пар­ламент.

Относно изп­ратеното искане на бъл­гар­с­ката прокуратура до Европейс­кия пар­ламент за сваляне на моя имунитет, бих искала да заявя след­ното — прак­тика е Европейс­кият пар­ламент да гласува доверие на национал­ните инс­титуции. Това е рутинна процедура.

Искам да благодаря на бъл­гар­с­ката прокуратура за пред­п­риетите стъпки. Убедена съм, че това е пътя, по който ще се докаже, че тези обвинения са абсур­дни.

Ще напомня, че в бъл­гар­с­кия пар­ламент дадох своето съг­ласие за свалянето на своя имунитета. Смятам, че това е в интерес случаят да бъде решен мак­симално бързо. Европейс­кият съд за правата на човека в Страс­бург прие моята жалба срещу така отп­равените обвинения.

Жал­бата е съп­роводена с необ­ходимите документи. Над 80% от подадените жалби в Европейс­кия съд се считат за недопус­тими.

Фак­тът, че този иск е допус­нат означава, че е напълно основателен. Нямам съм­нения, че Европейс­кият съд ще внесе пълна яснота по случая“, пише Йон­чева.