Красимир Вълчев: Променяме учебните програми към функционалност

Красимир Вълчев: Променяме учебните програми към функционалност

Образованието е сложна сис­тема, най –важ­ното е да се стимулира интересът за учене, а не е важно да се мине през целия материал, комен­тира минис­търът на образованието

Променяме учеб­ните прог­рами към фун­к­ционал­ност. Това не означава, че децата не могат да четат и да пишат. Сис­темата ни е нас­т­роена да дава повече знания, но лип­сва фун­к­ционал­ността, обясни прос­вет­ния минис­тър Красимир Въл­чев по „Нова телевизия” по повод на изс­лед­ването на PISA, която обяви децата в Бъл­гария за фун­к­ционално нег­рамотни. За изс­лед­ването „Земя” писа вчера. При PISA всички страни кон­с­татират проб­лем с комуникатив­ните умения, децата четат от екрани, предимно кратки тек­с­тове. Имаме още по-голям проб­лем с мотивиране на учениците за четене, комен­тира прос­вет­ният минис­тър. Ще се опитаме да нап­равим промяна. От 2000 г. резул­татите са стабилни, но всичко се базира на старите прог­рами, обясни той. Заради това, според него нямало основания за без­покойс­тво. В дъл­гос­рочен план нямаме влошаване на оцен­ките на учениците от 2000 г. Имаме стабилни резул­тати. Нор­мални са статис­тичес­ките колебания. Може би само по природни науки не можем да обяс­ним със статис­тичес­ката грешка, но не трябва да драматизираме отрицател­ната раз­лика. Трябва да гледаме в дъл­гос­рочен период, а и това са ученици, изпит­вани по старите прог­рами, предуп­реди Въл­чев. От 2016 г. започ­нахме да променяме учеб­ните прог­рами. Обрат­ната ни връзка показва, че учителите по математика нямат време да показ­ват фун­к­ционал­ността. Заради това ще намалим обема. Най-важното е да е интересно за децата. И работим по този въп­рос, допълни минис­търът. Според него ролята на учеб­ниците ще става все по-малка. Задъл­жителна е учеб­ната прог­рама, да — учеб­никът все още е основ­ното сред­с­тво, все повече обаче децата ще трябва да пол­з­ват елек­т­ронни ресурси, учителят трябва да ги провокира да тър­сят и изв­личат инфор­мация, под­черта Въл­чев. Образованието е сложна сис­тема, най –важ­ното е да се стимулира интересът за учене, а не е важно да се мине през целия материал, добави минис­търът. За скан­дала с „Под игото” и затова, че над 6 000 архаични думи са заменени с аналози от съв­ремен­ния бъл­гар­с­кия език, Въл­чев заяви, че “Под игото“ съдържа хубави думи, които е добре децата да научат. Децата трябва да заучават нови думи. Убеден съм, че има по-добри варианти да ги накараме да четат бъл­гар­ска литература от този период, комен­тира той.