БСП отново повдигна въпроса за партийната субсидия

БСП отново повдигна въпроса за партийната субсидия

Левицата е поискала становище от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

ОССЕ препоръча да се отмени изцяло решението за намаление раз­мера на пар­тий­ните суб­сидии на политичес­ките пар­тии

При гласуването на дър­жав­ния бюджет за догодина, депутатите от пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ отново пов­диг­наха въп­роса за раз­мера на дър­жав­ното финан­сиране на пар­тиите. През лятото пар­ламен­тът намали драс­тично суб­сидията от 11 на 1 лев на получен дейс­т­вителен глас, а в края на ноем­ври левицата пред­ложи дър­жав­ната под­к­репа за пар­тиите да стане 8 лв. От БСП са поис­кали и становище от Служ­бата за демок­ратични инс­титуции и човешки права към Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа (ОССЕ), което е пуб­ликувано на 3 декем­ври. Искането за него е под­писано от заместник-председателя на пар­ламента и депутат от БСП Крис­тиан Вигенин, който под­черта, че във връзка с промените от ОССЕ са изразили „опасения за политичес­кия плурализъм“ у нас и са посъвет­вали да се раз­г­леда въз­мож­ността за въвеж­дане на лимити на час­т­ните дарения на пар­тиите. Бихме искали да ви запоз­наем със становище на Служ­бата за демок­ратични инс­титуции и човешки права на Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа, свър­зано с промените в законодател­с­т­вото, които бяха приети през лятото на тази година по отношение на финан­сирането. В качес­т­вото ми на зам.-председател на НС поис­ках от тях становище по тези промени, заяви в пар­ламента зам.-председателят на Народ­ното съб­рание Крис­тиан Вигенин. Той посочи, че ОССЕ препоръчва да се отмени изцяло решението за намаление раз­мера на пар­тий­ните суб­сидии. В позицията се препоръчва още да се гаран­тира, че процесите са проз­рачни, всеоб­х­ватни и включ­ват ефек­тивни кон­сул­тации със засег­натите групи, организации на граж­дан­ско общес­тво, включ­ват пълна оценка на въз­дейс­т­вие, комен­тира Дарик радио. Промените, които ние пред­лагаме не са свър­зани с нищо друго, освен да се гаран­тира способ­ността на политичес­ките пар­тии да фун­к­ционират адек­ватно. Заедно с това да се ограничи въз­мож­ността кор­поративни и час­тни интереси да влияят върху решенията на пар­тиите, аргумен­тира се Вигенин. В препоръките на ОССЕ се казва още, че е нужно да се гаран­тира, че сис­темата на политичес­ките финанси има за цел да защити прин­ципа на политичес­кия плурализъм, както и да се въведат лимити за вноски за час­тни и кор­поративни дарения. Под­чер­тава се, че е необ­ходимо внимателно да се балан­сира, за да няма изк­ривяване в политичес­кия процес в полза на големи финан­сови интереси.