Свиленски: Оставките ”един по един” не вършат работа

”Остав­ките ”един по един” не вър­шат работа, остав­ките ”до един” ще свър­шат”, категоричен бе пред БНТ депутатът от БСП Георги Свилен­ски. Недовол­с­т­ваме от този кабинет откакто е изб­ран. Недовол­с­т­ваме, че Бъл­гария не се управ­лява както трябва да се ръководи европейска дър­жава. Не така се управ­лява пар­ламен­тарна дър­жава – когато премиерът заявява, че Деница Сачева ще поеме поста, без да са гласува, каза още Свилен­ски. А някой раз­бра ли, защо Бисер Пет­ков си отиде. Мотиви нямаше. Пред депутатите не се пред­с­тави нищо. БСП знае как се управ­лява дър­жавата, стига бъл­гар­с­ките граж­дани да ни гласуват доверие. Борисов не прог­рамира бюджета проз­рачно. Не той, а пар­ламен­тът гласува бюджета, който е в зас­той. В рам­ките на този бюджет искаме друго — проз­рачно раз­п­ределение, за да не се хар­чат парите еднолично. Това е проб­лемът на дър­жавата — еднолич­ното управ­ление, допълни депутатът от БСП.

Бол­ниците не трябва да са тър­гов­ски дружес­тва, ако ги отделим тър­гов­с­ките дружес­тва, парите ще стиг­нат. Безумие е да се молят граж­даните да даряват медицин­ски апарати, това трябва да го правят управ­ляващите, завърши Георги Свилен­ски.