Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

С мотива, че екс­пер­тите и специалис­тите, работещи в социал­ната сфера са с най-ниските зап­лати в пуб­лич­ния и общес­т­вен сек­тор, и че в още по-незавидно положение са останалите социални работ­ници, които работят по предос­тавяне на социални услуги по общини, БСП пред­ложи увеличение на бюджета на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика с 5 млн. лв. Друга част от мотивите са, че нис­кото зап­лащане дейс­тва демотивиращо за работещите в социал­ната сфера. Всичко това прави професията неат­рак­тивна и води до текучес­тво, а това води до невъз­мож­ност да се повишава качес­т­вото на социал­ните услуги и удов­лет­вореността на хората, които ги предос­тавят и пол­з­ват. Според левицата затова е необ­ходим ръст на раз­ходите за пер­сонал в социал­ната сфера като инс­т­румент за мотивация на работещи в нея, комен­тира инфор­мацион­ния сайт на БСП. Случва се нещо, което рядко виж­даме в пленарна зала, откакто сме заедно. Аз искам да поз­д­равя управ­ляващите от ГЕРБ и ОП за това, че проявиха разум и под­к­репят пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“. Това е пър­вото пред­ложение на левицата, което под­к­репяте в този бюджет. Дано да има и други. Това е пред­ложение, което зас­лужава съг­ласие, тези хора зас­лужават съг­ласие, комен­тира Кор­нелия Нинова.