БСП призовава премиера и правителството да направят внимателен преглед в отношенията между България и Русия и да се опитат да ги нормализи

БСП призовава премиера и правителството да направят внимателен преглед в отношенията между България и Русия и да се опитат да ги нормализи

БСП призовава премиера и правител­с­т­вото да нап­равят внимателен прег­лед в отношенията между Бъл­гария и Русия и да се опитат да ги нор­мализират, заяви народ­ният пред­с­тавител от БСП и зам.-председател на пар­ламента Крис­тиан Вигенин във връзка с обявяването на бъл­гар­ски дип­ломат от посол­с­т­вото ни в Мос­ква за пер­сона нон грата от Рус­ката федерация, предаде Аген­ция “Фокус“. Лошо е, когато се стигне до подобно изгон­ване на дип­ломати. Вярно е, че това е стан­дар­тна дип­ломатическа прак­тика, която често се прилага. Рецип­рочно страната, чиито дип­ломат е изгонен, прави същото. Самият факт, че се стига до подобни отношения между двете страни, означава, че има проб­лем. Смятам, че и отговорът на министър-председателя вчера не беше дос­татъчно премерен и ясен по отношение на строител­с­т­вото на “Тур­ски поток““, каза още Вигенин.

Той отп­рави призив към премиера и правител­с­т­вото от името на БСП. Призоваваме министър-председателя и правител­с­т­вото като цяло да нап­равят внимателен прег­лед на ситуацията в отношенията между Бъл­гария и Русия в момента и да се опитат да ги нор­мализират и да видят къде са допир­ните точки и взаим­ноиз­год­ните стъпки, които могат да бъдат нап­равени, а не да се задъл­бават в посока засил­ване на нап­режението и кон­ф­ликт между двете страни, каза депутатът от БСП.