Посланик Херо Мустафа сътвори дипломатически гаф

Посланик Херо Мустафа сътвори дипломатически гаф

На мемориала на „жертвите на комунизма”, пред който се поклони тя, е осеян с имената на фашисти, някои от които обявиха война на САЩ

В Дек­ларация на Град­с­кия съвет на БАС-София, под­писана от пред­седателя на организацията Борис Цвет­ков се казва: „Град­с­кият съвет на БАС счита за недопус­тимо пос­ланикът на САЩ да под­нася цветя пред плочи, на които стоят имената на Бог­дан Филов, Никола Гешев и др. инициатори за приемането и изпъл­нители на ЗЗД, ЗЗН и на антиев­рейс­кото и фашис­тко законодател­с­тво в Бъл­гария. Лош сиг­нал е пос­ланик на страна победителка да се под­нася цветя на памет­ник на осъдени от Народ­ният съд винов­ници за учас­тието на Бъл­гария във Втората световна война на страната на фашис­т­ката ос Рим-Берлин-Токио. Същите, виновни за обяваването от Бъл­гария на война на САЩ и за загинали хиляди бъл­гари в т.ч. и много мирни граж­дани от англо-американските бом­бар­дировки на София и страната ни.

Надяваме се този случай да е плод да недоразумение или грешка, която да бъде кон­с­татирана и недопус­кана в бъдеще.

ГС на БАС призовава американ­с­ката дип­ломация да се раз­г­раничи от акта на пос­ланик Мус­тафа или поне да уточ­нят, че не смятат да реабилитират фашизма, нацизма и антисемитизма, чрез оневиняването на осъдените от Народ­ния съд Бог­дан Филов, Никола Гешев и др.

Готови сме за диалог и срещи, на които да обсъдим общите си дейс­т­вия както за отричане на фашизма, нацизма, Холокоста, антисемитизма, а така също и срещу проявите на неофашизъм, ксенофобия и нетолеран­т­ност в София, в Бъл­гария и в света.

Призоваваме дип­ломатите от посол­с­т­вото на САЩ да отчетат аргумен­тите ни и да се въз­дър­жат от подобни прояви в бъдеще!

Ние, членовете на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз изразяваме огром­ното си въз­мущение от скан­дал­ното поведение на новия американ­ски пос­ланик в Бъл­гария. Многоуважаемата гос­пожа Мус­тафа този път сама сът­вори гран­диозен гаф като се появи пред „памет­ник“ на така наречените жер­тви на комунизма. Този тежък дип­ломатически гаф не може да не е сът­ворен и заради сериозни слабости в админис­т­рацията на посол­с­т­вото. Гос­пожа Мус­тафа, която е в Бъл­гария от около месец очевидно не е била инфор­мирана, че под­нася цветя пред „памет­ника“ на хора, които обявяват война на САЩ. Вероятно не е инфор­мирана, че тези хора реализират реп­ресиите срещу бъл­гар­с­ките евреи и пращат над 10 хиляди евреи през лом­с­кото прис­танище в газовите камери на Хит­лер.

На позицията, на която се намира гос­пожа Мус­тафа, тези грешки от нез­нание не могат да бъдат прос­тени. Тя дължи отговори на бъл­гар­с­кото общес­тво, които не може да не даде. Има ли промяна в позицията на Дър­жав­ния депар­тамент и американ­с­кото правител­с­тво по отношение на оцен­ката за Холокоста и фашизма, срещу които САЩ воюват през Втората световна война? Има ли промяна в позицията на Дър­жав­ния депар­тамент и американ­с­кото правител­с­тво по отношение справед­ливостта на присъдите на Нюр­н­бер­г­с­кия и другите свър­зани процеси, в които и с американ­ско учас­тие се издават смър­тни присъди? След като американ­ски пос­ланик се прек­ланя пред паметта на хората, обявили война на САЩ, да очак­ваме ли извинение за бом­бар­диров­ките над София, за хилядите невинни жер­тви, както и ком­пен­сации за нанесените щети?

Вяр­ваме, че гос­пожа Мус­тафа и американ­с­кото посол­с­тво ще имат доб­лестта да отговорят на тези въп­роси и няма да пок­рие с мъл­чание тази изк­лючително неп­риятна тема. Въп­реки случилото се, дъл­боко вяр­ваме, че дър­жави и тех­ните инс­титуции, които твър­дят, че споделят определени цен­ности, не биха се гав­рили с хилядите жер­тви на антифашис­т­ката съп­ротива в Бъл­гария, както и с милионите в цяла Европа.