Румен Овчаров: Загубихме „Южен поток” от лакомия, некомпетентност и слугинаж

Румен Овчаров: Загубихме „Южен поток” от лакомия, некомпетентност и слугинаж

Вместо да сме център в енергетиката, сега всички ни заобикалят, бе критиката на социалиста към управляващите

Тур­ски поток“ може да ни заобиколи, както загубихме „Южен поток“ и „Набуко“ от неком­петен­т­ност, лакомия и слугинаж.

Това предуп­реж­дение отп­рави в предаването „Гласове“ по БСТВ бив­шият минис­тър на енер­гетиката Румен Овчаров.

Той обърна внимание, че изг­раж­дането на „Тур­ски поток“ е започ­нало вместо в началото на годината, през есента.

Румен Овчаров припомни, че страната ни вече е загубила това през нейна територия да минат два газоп­ровода.

Ние сме специалисти в тази област, може да кажем – рецидивисти в това да губим. И „Набуко“, и „Южен поток“ тряб­ваше да минат през Бъл­гария, но сега има „Тур­ски поток“ и ТАП, които заобикалят Бъл­гария“, каза той. И добави: „Загубихме от неком­петен­т­ност, лакомия и слугинаж, защото част от забавянията станаха дирек­тно под вън­шен натиск.“

Според него сега ядем шамари и от американ­ска, и от руска страна. Но в резул­тат, вместо „да сме цен­тър на енер­гетиката, сме цен­тър на кръгово движение и всички ни заобикалят.“

По повод на проекта АЕЦ „Белене“, заради който у нас идват енер­гийни специалисти от САЩ, Овчаров под­черта, че в енер­гетиката решаваща е пос­ледовател­ността в дейс­т­вията, защото това е отрасъл с тежки инвес­тиционни раз­ходи.

Не става днес така, утре – по друг начин. Ето „Белене“ — едва ли има друга дър­жава, която три пъти да си сменя становището“, каза той.

Преди проек­тът беше за 3,9 млрд. лв. и беше много „коруп­ционен и много лош“. Сега за 12 милиард, от които три са вече платени, той вече е много хубав“, каза бив­шият енер­гиен минис­тър.

Той анализира положението със строител­с­т­вото на „Тур­ски поток“, като под­черта, че „със забавянето на строител­с­т­вото на „Тур­ски поток“ на наша територия Бъл­гария предот­в­ратява опцията за спиране на тран­зита на газ през Украйна.“

Не ми е много ясно какво се случва с тран­зит­ните такси по договора, който под­писахме през 2006 г. До 2030 г. Бъл­гария тряб­ваше да получава, независимо от това дали Русия пол­зва или не тръбоп­ровода, 90% от капацитета му като тран­зитна такса. Със стратегията, която правител­с­т­вото набързо внесе м.г., този договор тряб­ваше да се предоговори. Въп­росът е какъв е ангажимента на Бъл­гария сега? Ще плащаме ли вместо да получаваме пари по стария тран­зитен договор?“, попита риторично в предаването на БСТВ Румен Овчаров.